Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. - pytania
#1
Dzień dobry,
na BIP-ie można znaleźć dokument zatytułowany Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2015 r., polecam lekturę, bo to dokument operujący szczegółem dużo większym niż kwartalne informacje z wykonania budżetu. Mam jednak kilka pytań:

1. Na stronie 47. czytamy o zwrocie kosztów wykonania zjazdu do nieruchomości ze ścieżki rowerowej 10.000,00 zł. Czy mógłbym prosić o podanie numeru działki, na której położona jest wzmiankowana nieruchomość?

2. Na stronie 59. w tabeli pt. Realizacja zadań inwestycyjnych czytamy: Odnawialne źródła energii - instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Kobylanka 15 000,00 zł. Jakie czynności pochłonęły taką sumę, skoro w sprawozdaniu wójta gminy z czerwca tego roku czytamy:) Złożony wniosek o dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych w fazie sprawdzania przez służby merytoryczne UM został cofnięty do poprawek. Poprawki miały charakter poprawek formalnych. Poprawki uzupełniono. Wniosek wysłano. Wniosek obejmuje 23 osoby z terenu Gminy które w drodze losowania zostały wyłonione jako strony projektu dofinansowania. Dofinansowanie wynosi 90% kosztu ogółem.

3. Czy mogę prosić o formalne wyjaśnienie, jak w kontekście tytułu SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA (ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU) należy rozumieć kwotę: Podatek od nieruchomości – 104.308,90 zł?
Odpowiedz
#2
Thumbs Down 
Pan skarbnik dokonując  oceny sytuacji finansowej  gminy Kobylanka pisze: „Diametralnie inna jest sytuacja finansowa Gminy Kobylanka po  I półroczu 2015 roku w porównaniu z końcem roku poprzedniego.”   Wczytując się  w dalszą część  wypowiedzi skarbnika nieświadomy czytelnik  może wysnuć przekonanie, że  jest to spowodowane nowym, lepszym sposobem zarządzania gminnymi finansami. Pan skarbnik ani słowem nie  wspomniał, że „ta diametralnie inna  sytuacja”  to  zasługa tego, że  na początku roku 2015 do budżetu gminy wpłynęło              3 mln zł zaległego podatku od Netto i 600 tys. odsetek. Gdyby nie ten zastrzyk gotówki, to dziś sytuacja gminy byłaby diametralnie gorsza niż w roku ubiegłym. Prawda w życiu publicznym   ??????   
Można też wrócić do nagrań z sesji grudniowej, gdy uchwalano budżet na rok 2015.  Wójt zarzucając poprzednikom niegospodarność  przekonywał, że zmniejsza wydatki na administrację, reformuje finanse na oświatę i zmniejsza koszty obsługi zadłużenia czyli odsetek od kredytów. I jak to wygląda dziś??
Od stycznia do czerwca 2015 r. wydatki na administrację zostały zwiększone o  ponad 450 tys. zł., a na oświatę  o 580 tys. zł.                 Na drogi publiczne zwiększono wydatki o 360 tys. zł.
Na sesji wrześniowej radni będą  uchwalali kolejne zmiany w budżecie:  kolejne zwiększenie  wydatków na oświatę  o 122 tys. i                     o 102 tys. zł (!!!!) na obsługę zadłużenia.
Ale jest poprawa: wpisy na swoim blogu pan skarbnik zamieszcza po pracy.
Odpowiedz
#3
(23-09-2015, 12:37 )abc napisał(a):
Za to opracowanie jak nic ,,zasłużył'' sobie u Wójta na podwyżkę.
Odpowiedz
#4
 
Panie skarbniku, proszę o wyjaśnienie rozbieżności poniższych danych ( dane pochodzą z BIP)
 
           
Informacja  z wykonania budżetu gminy Kobylanka za I kwartał 2015 r.
Dochody majątkowe  -           118 470,05
Przychody                   -                0,00
 
Informacja   z wykonania budżetu gminy Kobylanka za  II kwartał 2015 r.
Dochody majątkowe  -           391 170,05
Przychody                   -                0,00
 
Informacja   z przebiegu  wykonania budżetu gminy Kobylanka za  I półrocze 2015 r.
Dochody majątkowe  -           349 010,05
Przychody                   -           329 507,39
 
Odpowiedz
#5
Półroczna informacja o realizacji budżetu podlega dyskusji przed Radą Gminy, stąd przez szacunek dla tego organu właściwym byłoby gdyby wstrzymać się z jej omawianiem do czasu złożenia szczegółowych informacji temu kolegium. Z uwagi na to jednak, iż w tym roku Rada zajmie się Informacją nieco później niż zwykle, postaram się odpowiedzieć na zadane pytania i wyjaśnić niejasności, dotyczące informacji zawartych w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. i danych z tym dokumentem skorelowanych.
 
 1. Zwrot kosztów wykonania zjazdu ze ścieżki rowerowej do nieruchomości dotyczy działki nieruchomości nr 51/1 położonej w Kobylance.
 2. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2015 r. wniosek Gminy Kobylanka w sprawie instalacji fotowoltaicznych był jeszcze na etapie rozpatrywania, stąd wydatkowana kwota sklasyfikowana została pośród wydatków inwestycyjnych. Jak wiemy, wniosek z uwagi na wysokie wskaźniki dochodowości per capita uplasował Gminę na odległym miejscu, nie gwarantującym dofinansowania z PROW, co wykluczyło jego realizację. Wobec tego kwota 15.000,00 zł została w późniejszym okresie przekwalifikowana w koszty. Kwota ta przeznaczona została na zlecenie dla firmy doradczej „Europrojekty Ltd.” z siedzibą w Szczecinie, która zajmowała się przeprowadzeniem analizy danych, opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, przeprowadzeniem audytów u beneficjentów, zestawieniem kosztów oraz sporządzeniem wniosku do PROW w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa.
 3. W zakresie danych podanych jako „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) w brzmieniu formalnym, pochodzącym z treści przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej podlegają wykazaniu (w tym przypadku wystąpiły w podatku od nieruchomości), jeżeli umorzenia zaległości podatkowych - wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy, wynikające z decyzji właściwych organów gminy w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności; jeżeli  rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru - wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy, wynikające z decyzji organu podatkowego, zarówno w zakresie bieżących, jak i zaległych należności. Faktycznie zaś, kwota 104.308,90 zł to kwota rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla pięciu podatników, czyli kwota która wpłynie do budżetu z opóźnieniem, ale wraz z odsetkami z tego tytułu.
 4. Sprostowania wymaga kwestia tego, jakoby kwota nadprzyrodzonych dochodów z firmy Netto i tylko ona powodowała dobrą sytuację finansową Gminy Kobylanka. Z pewnością stwierdzam, że sytuacja finansowa nawet bez wpływów z firmy Netto byłaby znacząco lepsza niż w roku ubiegłym z prostej i empirycznie udowodnionej przyczyny - racjonalności gospodarki bieżącej, czego dowodem jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.817.830,56 zł i nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości aż 4.413.286,73 zł. Wynik ten osiągnięto mimo konieczności spłaty długów z roku poprzedniego w wysokości 2.580.961,02 zł w postaci niezapłaconych pracownikom pensji, składek ZUS, faktur oraz rat kredytów i pożyczek. Wynik ten osiągnięto również pomimo konieczności spłaty w I półroczu bieżącego roku ujawnionych, a w roku 2014 ukrywanych (roszczenia w kwocie 5.213.111,61 zł wynegocjowano i przyjęto nominalnie do budżetu na kwotę 2.100.111,21 zł) - roszczeń i zobowiązań w kwocie 307.124,59 zł. Proszę zauważyć, że same spłacone w I półroczu długi z poprzedniej kadencji kobylańskiego samorządu to niemal cała kwota przekazana w lutym przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy.
 5. Przy okazji wskazania zwiększeń budżetowych na administrację i oświatę w zestawieniu z wydatkami na drogi proszę zauważyć (uzasadnienie do zwiększeń przedstawiano publicznie), iż zwiększenia dotyczące oświaty w całości dotyczyły konieczności ujęcia w planach finansowych szkół długów niespłaconych z 2014 r. Podobnie rzecz dotyczyła kosztów administracji z tym, że w zwiększeniach założono podwyżki płac dla pracowników, którzy nie mieli zmienianych poborów od 5 lat. Część tej regulacji pokryły również oszczędności w wyniku zmian w stanie zatrudnienia i przesunięcia między stanowiskami.
 6. Proszę zauważyć w zgodzie z prawdą, iż powodem zwiększeń w oświacie (uchwała XII/76/15 Rady Gminy z dnia 24 września 2015 r.) o kwotę 122.987,00 zł w rozdziale 80104 było zapotrzebowanie na środki budżetowe w przedszkolach niepublicznych, które z mocy prawa Gmina ma obowiązek dotować. Przyczyną zwiększonego zapotrzebowania jest zwiększająca się ilość uczniów w przedszkolach i wśród nich uczniów ze stopniem niepełnosprawności, na których przysługuje wyższa dotacja.
 7. Proszę zauważyć również, iż powodem zwiększenia limitu wydatków na obsługę zadłużenia (uchwała XII/76/15 Rady Gminy z dnia 24 września 2015 r.) była niewystarczająca w budżecie kwota spowodowana tym, iż skutki restrukturyzacji zadłużenia (subrogacja pożyczki z Magellan S.A.) zaczęły obowiązywać dopiero od miesiąca maja 2015 r. oraz, że Gmina w I półroczu zmuszona była pokryć karne koszty odsetek od kredytów i pożyczek niezapłaconych w 2014 r. Po zmianach koszty obsługi zadłużenia wyniosą w roku bieżącym nie więcej niż 578.726,00 zł, przy poniesionych w roku 2014 - 688.397,74 zł.
 8. Nieprawdą jest, że skarbnik Gminy Kobylanka zamieszcza wpisy na blogu w godzinach pracy. Rzecz jest do sprawdzenia od roku 2007: www.treasurer.bblog.pl. Aktywność na forum zaś traktować należy jako powinność służbową.
 9. W zakresie informacji wykazywanych w kwartalnych informacjach o wykonaniu budżetu w trybie art.37 ustawy o finansach publicznych, podawane są do publicznej wiadomości w innym ujęciu niż regulowana uchwałą Rady Gminy półroczna informacja o przebiegu wykonania budżetu. W podniesionych przez Państwa rozbieżnościach jest tylko jedna nieścisłość, w wyniku nie przeniesienia kwoty 329.507,39 zł przychodów (zapis jedynie księgowy w wyniku rozliczenia wolnych środków z roku 2014) do informacji kwartalnej na BIP. Zapisy te w wyniku tej interwencji skorygowano. Nie ma natomiast rozbieżności pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych w I i II kwartale wskutek dodatkowego wykonania dochodów majątkowych. Nie ma również rozbieżności z danymi zawartymi w informacji z wykonania budżetu za II kwartał z Informacją o przebiegu .. za I półrocze, ponieważ jak Państwo zauważą w wyszczególnieniu budżetu ogółem za stronie 5, na dochody majątkowe składają się dochody z majątku (pośród dochodów własnych) – 349.010,05 zł oraz w kategorii dotacji rozwojowych i innych – dotacje na zadania inwestycyjne 42.160,00 zł. Łącznie zatem suma dochodów majątkowych (dochody majątkowe to pojęcie szersze niż dochody z majątku) w I półroczu wynosi 391.170,05 zł.
Pozdrawiam, Daniel Urbańczyk
Odpowiedz
#6
Dziękuję za odpowiedzi ma moje pytania, jednak zawsze w przypadku rozpoznawania z zaangażowaniem (czy jakoś tak...) pytania rodzą kolejne pytania i wątpliwości, stąd pozwalam sobie na kolejne, wynikające z odpowiedzi:

(02-10-2015, 09:32 )Skarbnik napisał(a): 1. Zwrot kosztów wykonania zjazdu ze ścieżki rowerowej do nieruchomości dotyczy działki nieruchomości nr 51/1 położonej w Kobylance.

Czekałem z niecierpliwością na tę odpowiedź, bo przyznam, że nie rozumiem zasadności samego faktu zwracania tak wysokich kwot. Dlaczego? Z mojego punktu widzenia wygląda to tak: właściciele działek (zarówno tej o numerze 51/1 jak i nr 294 wzmiankowanej w tabeli na 62. stronie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.) do czasu wykonania ścieżki rowerowej skręcali do swoich posesji wprost z ulicy Szczecińskiej, przejeżdżając przez fragment chodnika i ew. jakiś rozjeżdżony/utwardzony pas zieleni, zaś po wykonaniu ścieżki rowerowej przejeżdżają także (co zupełnie naturalne) przez nią. Ścieżka rowerowa nie jest przecież ograniczona jakimiś wysokimi krawężnikami przynajmniej uprzykrzającymi komfortowy wjazd na posesję - to tylko płaski kawałek asfaltu. Na podstawie jakich przepisów gmina płaci tak wysokie sumy? Czy np. właściciele komisów przy ścieżce rowerowej też mają prawo wnioskować o ewentualny zwrot kosztów? Sytuacja wydaje mi się cokolwiek patologiczna, tym bardziej, że zupełnie nie rozumiem, dlaczego właściciel działki nr 51/1 otrzymał zwrot kosztów, a właściciel działki 294 - nie. Czy wartość " - zł" ze wspomnianej tabeli należy traktować jako rezygnację właściciela z roszczenia czy jedynie przesunięcie jego spłaty w czasie (za to jak się domyślam z odsetkami)?(02-10-2015, 09:32 )Skarbnik napisał(a): 2. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2015 r. wniosek Gminy Kobylanka w sprawie instalacji fotowoltaicznych był jeszcze na etapie rozpatrywania, stąd wydatkowana kwota sklasyfikowana została pośród wydatków inwestycyjnych. Jak wiemy, wniosek z uwagi na wysokie wskaźniki dochodowości per capita uplasował Gminę na odległym miejscu, nie gwarantującym dofinansowania z PROW, co wykluczyło jego realizację. Wobec tego kwota 15.000,00 zł została w późniejszym okresie przekwalifikowana w koszty. Kwota ta przeznaczona została na zlecenie dla firmy doradczej „Europrojekty Ltd.” z siedzibą w Szczecinie, która zajmowała się przeprowadzeniem analizy danych, opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, przeprowadzeniem audytów u beneficjentów, zestawieniem kosztów oraz sporządzeniem wniosku do PROW w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa.

Posiadam zaledwie elementarną wiedzę na temat sporządzania takiego typu wniosków, wiem jednak na pewno, że tworzy się je w oparciu o tabelę punktacji, na podstawie której można często z dużym prawdopodobieństwem oszacować szanse na otrzymanie dofinansowania, a jeszcze częściej podjąć decyzję o tym, czy w ogóle przystępować do prac nad wnioskiem o dofinansowanie. Spotkania informacyjne z mieszkańcami w tej sprawie odbywały się pod koniec maja i tutaj pojawia się pytanie: jak w tym czasie (od maja do czasu sporządzenia wniosku) zmieniła się kwota dochodów per capita? Pytam o to dlatego, bo wydaje mi się, że wspomniane 15 tys. złotych to pieniądze najzwyczajniej w świecie wyrzucone w błoto.
Gmina nie ma z tego nic, kompletnie NIC.
Przy okazji -  czy mógłbym uzyskać odpowiedź na pytanie, z czyjej winy powstały uchybienia formalne (wspominane prze wójta w czerwcowym sprawozdaniu) w trakcie pracy nad wnioskiem: firmy doradczej sporządzającej wniosek czy może pracowników urzędu gminy oraz czy umowa na sporządzenie wniosku uzależniała wysokość wynagrodzenia dla firmy od uzyskania dofinansowania?(02-10-2015, 09:32 )Skarbnik napisał(a): 3. (...) Faktycznie zaś, kwota 104.308,90 zł to kwota rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla pięciu podatników, czyli kwota która wpłynie do budżetu z opóźnieniem, ale wraz z odsetkami z tego tytułu.

Stąd też moje poprzednie pytanie i prośba o rozwianie obecnych wątpliwości. Na stronie 59. przywoływanego opracowania wójt podaje do publicznej wiadomości nazwiska podatników, którym m.in. rozłożono na raty określone kwoty podatku wraz z przyczyną umorzenia, jednak w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. są to tylko dwie osoby, a suma kwot rozłożonych na raty to niespełna 4 tys. złotych (tu przy okazji pytanie: czy podane kwoty zawierają odsetki?).
Naturalna w takim wypadku wydaje mi się prośba o wyjaśnienie, czy rozłożenia na raty kwoty 104.308,90 złotych dokonał obecny (jeszcze przed końcem 2014 r.), czy poprzedni wójt oraz o podanie wykazu osób, których rozłożenia na raty dotyczą.

Również pozdrawiam!
Odpowiedz
#7
widzisz , z tymi ogniwami...
na zebraniu powiedziano, że dotyczy to osób zamieszkałych i zameldowanych w gminie , które posiadają tytuł prawny do nieruchomości.
Pewnie dlatego radny z ulicy jeziornej który miał wtedy wylane fundamenty, znalazł się w grupie osób które starały się o dofinansowanie
i zostały w drodze losowania zakwalifikowane do ścisłego finału.
No ale cóż , jaki wójt takcy radni.
Ciekawe czy w swoich firmach postępowali by tak samo czy tylko za publiczne pieniądze mają wszystkich w 3E ??
No bo jak by tak postępowali to jasne że by te firmy poszły w ....
Wieśniactwo to nie kwestia pochodzenia, lecz stan umysłu Smile
Odpowiedz
#8
Thumbs Down 
(05-10-2015, 20:35 )madiza16 napisał(a): widzisz , z tymi ogniwami...
na zebraniu powiedziano, że dotyczy to osób zamieszkałych i zameldowanych w gminie , które posiadają tytuł prawny do nieruchomości.

Strzała madiza16!

No widzisz, a to ciekawe, co piszesz! Ja mieszkam i jestem zameldowany w gminie od urodzenia i posiadam tytuł prawny do nieruchomości. Byłem na spotkaniu w GOK-u Kobylance 18 maja tego roku i na początku spotkania, kiedy tylko prowadzący zaczął wszystko wyjaśniać zapytałem czy będąc właścicielem budowanego właśnie domu (w stanie bliższym developerskiemu niż wylanym fundamentom) kwalifikuję się w jakikolwiek sposób do tego programu? Odpowiedź prowadzącego była jednoznaczna: NIE, gdyż program dotyczyć miał (wedle słów prowadzącego spotkanie) wyłącznie obiektów oddanych do użytku. Na tym spotkaniu było sporo osób, więc mam nadzieję, że nie tylko ja zapamiętałem odpowiedz na pytanie jakie zadałem - w takim kontekście to, o czym piszesz nabiera dodatkowych rumieńców, bo jak mniemam, chodzi o tego radnego, co to miał się termomodernizować ale mu nie wyszło, a przy okazji prawa strzeże? ;)
Wygląda to dosyć orwellowsko (bo w końcu niektórzy są równiejsi!), ale jeśli dysponujesz jakimiś bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat to wiesz... byłbym zobowiązany.

Jeśli jest tak jak mówisz, to wygląda na to, że ktoś mocno leci w... hmm... wój(t)a. ;)
Odpowiedz
#9
Ciąg dalszy odpowiedzi na pytania dotyczące Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2015 r.:


 1. Podstawą zwrotu kosztów dla właściciela działki 51/1 w Kobylance było porozumienie zawarte w dniu 18 listopada 2014 r., określające zasady zwrotu kosztów poniesionych przez właściciela, w związku z samodzielnym wykonaniem przez niego dojazdu do nieruchomości. Kwotę zwrotu ustalono na podstawie przedłożonych przez właściciela rachunków.
 2. W zakresie wniosków o dofinansowanie (fotowoltaika) niemożliwym było oszacowanie prawdopodobieństwa otrzymania dofinansowania na etapie składania wniosku, chociażby z tego powodu, iż w konkursach tego typu wnioski podlegają nie tylko ocenie formalnej i rachunkowej instytucji wdrażającej, ale również kwalifikacji w porównaniu z innymi wnioskującymi. Decyzja o zleceniu przygotowania wniosku firmie zewnętrznej wynikała tylko z powodu krótkiego okresu na złożenie wniosku oraz zbyt dużej objętości danych i dokumentacji, które należało zebrać w tym czasie. Wynagrodzenie nie było uzależnione od uzyskania dofinansowania z uwagi na fakt, iż firma oprócz fizycznego sporządzenia wniosku wykonywała szereg czynności i sporządziła dokumenty planistyczne, towarzyszące wnioskowi.
 3. W zakresie danych wykazanych na stronie 59 Informacji - nazwiska podatników, którym m.in. rozłożono na raty określone kwoty podatku wraz z przyczyną umorzenia, jednak w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. – podane kwoty stanowią należności główne bez odsetek.
 4. W sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 104.308,90 zł, to zakres jawności regulowany ustawami został w Informacji wyczerpany, natomiast decyzje w tych sprawach zostały wydane w okresie od 20 lutego do 27 kwietnia bieżącego roku.

Dobrego dnia.
Odpowiedz
#10
(09-10-2015, 13:09 )Skarbnik napisał(a): 4. W sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 104.308,90 zł, to zakres jawności regulowany ustawami został w Informacji wyczerpany, natomiast decyzje w tych sprawach zostały wydane w okresie od 20 lutego do 27 kwietnia bieżącego roku.

Rozumiem, ale czy mógłbym wiedzieć na podstawie jakich przepisów dane pięciu podatników, którym łączny podatek na tak wysoką sumę rozłożono na raty nie mogą być dostępne? Dlaczego jest to informacja niejawna? W czym ich sytuacja różni się od osób, których dane są opublikowane?
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości