Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Z cyklu: Myśląc O[...] Temat: Odpady.
#1
Mimo, że w sprawie  odpadów wielokrotnie prowadziłem z Państwem dyskusję, (ostatnią na zebraniu wiejskim w Kobylance), nie cichną głosy domagające się dalszych i wciąż dalszych wyjaśnień. Dalszych oczywiście być nie może, gdyż na każdym z etapów  byłem z Państwem bardzo szczery. Powiedziałem wszystko co powiedzieć było obowiązkiem, a nie ukrywając niczego, niczego też nie muszę dopowiadać. Zanim jednak o tym, jeszcze trochę, …z uwagą natury ogólniejszej chciałbym się wcześniej podzielić. Pozostaje ona w związku z wypominaną mi obcością dla Kobylanki, tj., szkody jaką ponoć mogę wnosić w kobylańską przestrzeń publiczną będąc obcym z faktu braku zamieszkiwania. Otóż, z chwilą złożenia przysięgi, wykutej  poniższymi słowy, głośno i publicznie potwierdzonymi, że: […] a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”, stałem się bardziej kobylańczykiem niż stargardzianinem. Upływ kadencji dopiero, niepotwierdzony ponownym wyborem i kolejnym moim ślubowaniem na rzecz kobylańskiej wspólnoty, uczyni mnie znowu bardziej stargardzianinem.
Póki jednak co?
Odkrycie w wykresach lokalnej gazetki niejakiego „szkodnictwa” wójta,  które to wywodzą tutaj piszący -mam nadzieję-   w sferze egzaltacji ich jedynie pozostanie. Opłata jak Państwu wiadomo ma sfinansować odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu zamieszkałych nieruchomości, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną całego systemu. Do tego, gminy zobowiązane są osiągnąć do 31.XII.2020 roku odpowiednie poziomy recyclingu.  Poziomy te monitorowane są przez urzędy marszałkowskie sprawujące kontrolę nad przetwarzaniem odpadów w zakresie: przyjmowanych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W związku z tym właśnie ograniczeniem zacznę niejako  od końca dyskusję tą z Państwem o odpadach, tj., stawce za odpady niesegregowane. Stawka 29 zł/m-c/os., jest –w pierwszym względzie- wyborem indywidualnym mieszkańca. Będąc wysoką w stosunku do innych gmin powiatu, ma jedynie powodować, aby opłacalnym było podjęcie wysiłku sortowania śmieci przez każdego z nas. Nie kto inny jak właśnie Państwo, niemal na każdym z zebrań podnosicie czynnik niewystarczającego wpływania władz na podnoszenie świadomości i kreowania kultury proekologicznej. To bardzo prosty i skuteczny sposób. 100% oszczędności na śmieciach z powodu podjęcia wysiłku, aby jedynie przeorganizować się w domu i zacząć sortować - to dobry interes. Bardzo dobry! Spodziewałem się nagrody. Przepraszam za szczerość w tym miejscu, ale pośród lawiny wad które posiadam jest tam też szczypta próżności, …myślę, że pod kontrolą, ale jednak. Konstatacja na tym odcinku była dla mnie pouczająca do stopnia, że jestem w stanie zrozumieć, iż nie rozumiejąc - stawkę  niższą zaaprobuję, …no, jednak ceną może być - cena druga. Przypatrzmy się jej wysokości i prześledźmy wspólnie logikę jej konstrukcji.
W obrocie publicznym - niczym miecz Damoklesa nad uchwałą RG o odpadach - zawieszone są wykresy Dziennika Stargardzkiego, mające uzasadniać w mniemaniu niektórych, że w Kobylance „rżnie się na kasę” mieszkańców, i to na całego. Poza faktem, że wykres stawek niesortowanych, przekonująco może wygląda, to stawka tam wykreślona -pamiętajmy - jest i pozostaje  indywidualnym wyborem mieszkańca. Może on  z każdym momentem swojej egzystencji, w godz: 7 – 15 dokonać zmiany „swojego losu”, robiąc dobry interes i przejść z 29 zł na 14,5 zł za każdą wyprodukowaną przez siebie jednostkę śmieci.  Wykres stawek sortowanych nie wygląda na tle innych, jak się zdaje, tak dramatycznie, aby wnosić uchwałę obywatelską obniżającą stawki. Kilka gmin w powiecie stargardzkim posiada stawki wyższe. O cóż zatem chodz? W świetle faktów o których za chwilę, może będzie usprawiedliwione niepodpisywanie  się pod taką inicjatywą. Nie namawiam, choć dobrze będzie pamiętać, poza tym co zasugerowałem powyżej, że nikt spoza, lecz  my sami będziemy bezpośrednimi beneficjentami skutków ewentualnej pomyłki lub próby rozróby.
Zanim jednak o tym, zaproszę każdego na moment do ad hoc sporządzonych wykresów dla stawek sortowanych i niesortowanych w ujęciu historycznym, czyli obowiązujących od lipca 2013 roku. Z wykresów tych pozwolę sobie wywieść kilka tez myśląc uzasadnionych, oraz  usprawiedliwiających  wysokość obecnie zaproponowanych stawek.  
Można odnieść wrażenie, że zaprezentowane na koniec roku 2015 w DS Stargard wykresy, krążące po forach i facebookach bez należnego im komentarza, to wynik podejmowanych obligatoryjnie uchwał  rocznych (niczym tych podatkowych)  o których to włodarze gmin obligatoryjne debatują i ustalają –każdy- stawkę za odpady dla swojej Gminy. Otóż tak nie jest, a stawki uchwalane przez Gminy mogą podlegać zmianom już w lutym czy jakimkolwiek innym miesiącu. Uzależnione to jest od okresów na jaki w swoim czasie ogłoszono przetargi. Każda Gmina prowadzi w tym zakresie swoją politykę. Zatem okres obowiązywania stawki pozostaje w ścisłej korelacji z tym właśnie faktem. Wykresy (czytaj stawki) zatem mogą wyglądać za dwa m-ce znacznie inaczej od prezentowanych dzisiaj. Nie doszukałem się zestawienia stawek za odpady na koniec 2014 roku. Jednak gdybyście Państwo taki znaleźli (nie będzie odbiegał od tego) wyglądałby on zadziwiająco korzystnie dla Kobylanki. Zadziwiająco dlatego, że bankrutująca gmina, wdrażająca program postępowania naprawczego, nie wypłacająca pracownikom należnych im wynagrodzeń za pracę, zadłużona u swoich partnerów biznesowych w tym w Remondisie J , czwarta w skali kraju co do wysokości zadłużenia, …co tam zadłużenia, trwająca w agonii ekonomicznej, reanimowana kroplówkami pieniężnymi ściekającymi z parabanków, oto Gmina taka pozwala sobie na wdrażanie i utrzymywanie nieracjonalnie niskich  stawek. Najniższych w całym powiecie stargardzkim!!! …i to najniższych dla obu obszarów zmieszania, …a i niższych także, niż ustalonych przez „Związek Gmin Dolna Odra”, będący niejako wzorcem, w tym trudnym startowym okresie organizowania gospodarki odpadami w gminach.   Związek, określił pierwsze poziomy kosztowe na granicy 11 i 17 zł/m-c/os.
Analiza treści protokołów obrad sesji Rady Gminy z tamtego okresu dowodzi co było determinantą wyznaczającą wysokości stawek. Otóż były to jedynie faktury Remondisa. Niestety jak wspomniałem wyżej, gospodarka odpadami to suma kosztów wielu składowych, jak: a.) operatora  (odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu zamieszkałych nieruchomości), b.) tworzenia i bieżącego utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz c.) obsługa administracyjna całości systemu.  Wnoszona opłata powinna równoważyć nakłady poniesione na całość gospodarki odpadami w gminie. Suma bilansowa przedsięwzięcia powinna zmierzać do 0.
Informuję Państwa, że dokonana analiza kosztów przeszłych wraz z miarą ryzyk spodziewanych, oszacowana została na poziomie 1,023 mln zł/rok. Przy założeniu, że nikt nie przepłynie z zbioru rodzin niesortujących do sortujących, otrzymamy z opłat 1,025 mln zł/rok. Jest to jednak mało realne sądząc po składanych już deklaracjach. Nadto jako jedyni w powiecie zastosowaliśmy zwolnienie całkowite z wnoszenia opłaty za odpady za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie niezależnie od statusu ekonomicznego rodziny.  Te dwie determinanty pozostające pod całkowitą kontrolą urzędu pozwalają na bezpieczną bo kontrolowaną stratę bilansową do wyrównania w okresach przyszłych. Jako że gospodarka odpadami pozostaje pod całkowitą kontrolą i jest wydzielona w strukturze urzędu wraz z pracownikiem i kosztami tegoż stanowiska oraz GPZO, możliwe będzie niemal idealne uchwycenie okresu rozliczeniowego i publiczne ogłoszenie wyniku. Czekajcie Państwo w spokoju na ten wynik. 
Bardzo niewiarygodnie brzmiąca, dezawuująca cnotę rozsądku, pozamerytoryczna i ostatecznie szkodliwa jest teza głosząca, że jakoby w ustawie „[…] nie ma takiego zapisu, który zakazywałby gminom "dopłacać" do śmieci. Owszem, system powinien się bilansować - ale "powinien" to nie to samo co "musi".[…]”. Czytajmy zapisy, a w ustawach najszczególniej w duchu rozsądku, nie zaś poszumu semantyki  postmodernistycznej duraczącej sferę intelektu.  
Kończąc, proszę Państwa, abyście nie powiększali sobą efektu „kuli  śniegowej”  sunącej na Was z krainy baśni. Omijajcie ją,  …a kiedy, mimo zachowywania należytej staranności, wpadniecie w strefę jej trajektorii, miejcie zdolność obronną – Rozum.

Stawki za odpady, ustalone są w rozsądnej - do rodzaju spodziewanego celu - wysokości. 
Określone zostały z wykorzystaniem narzędzia "3E".

Mirosław Przysiwek, wójt
Odpowiedz
#2
Boże! - kto go karmi?
Odpowiedz
#3
PANIE WÓJCIE

Z całym szacunkiem dla Pana, nie zgadzam się z Pańskim wywodem jak i większość mieszkańców. Proszę się ustosunkować do tych faktów:

Po przeanalizowaniu przetargów przeprowadzanych przez Urząd Gminy na wywóz nieczystości komunalnych wynika znaczny wzrost cen usługi w stosunku rok do roku.
Ceny przedstawiają się następująco:

ROK 2013 - 479.175 zł. / złożono 2 oferty REMONDIS 479.175 zł , MPGK Stargard 624.547 zł /
ROK 2014 - 670.036 zł. / złożono 2 oferty REMONDIS 670.036 zł , MPGK Stargard 707.670 zł /
ROK 2015 - 846.396 zł. / złożono 1 ofertę REMONDIS 846.396 zł /

Obawiam się iż komisja przetargowa rozpatrująca oferty w 2015 roku niezbyt starannie podeszła do wyboru oferty, prawdopodobnie nie analizowała ofert z poprzednich lat. Istniała podstawa prawna do unieważnienia przetargu w 2015 roku ze względu na jedyną ofertę i ogłoszenie ponownego przetargu.
Niezbyt staranne podejście komisji przetargowej do wyboru "najkorzystniejszej oferty" skutkuje podwyżką opłat za odbiór odpadów w wysokości 45 % w stosunku do lat poprzednich.
Rada Gminy również nie popisała się znajomością tematu, wierząc tylko popisom wójta jak to on ma trzydziestoletnie doświadczenie w takiego rodzaju wyliczeniach nie zwracając uwagi na rozstrzygnięcie przetargu i wybraną ofertę.
Analiza z wykonania budżetu za rok 2013 oraz 2014 wynika iż wnoszone opłaty równoważą nakłady poniesione na całość gospodarki odpadami w gminie. Suma bilansowa przedsięwzięcia zmierza do 0, przy znacznie mniejszych kwotach stosowanych przez REMONDIS
Do przygotowania i przeprowadzenia przetargu powołał Pan komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Kazberuk

Sekretarz komisji: Leszek Stencel

Członek komisji: Katarzyna Pikulik

Właśnie ta komisja wybrała jedynego oferenta jakim był REMONDIS a Pan zatwierdził wynik przetargu za kwotę 846.396 zł, która stanowi ponad 80% wszystkich kosztów gospodarki odpadami.
Znając działalność „Związku Gmin Dolna Odra”, stwierdzam , iż w zakresie gospodarki odpadami w gminach Związku wzorcem nie jest, a wręcz przeciwnie , tylko że nasza gmina jest bardzo bliska / Gmina Kobylanka 14,50 zł/os , ZGDO 15 zł/os /
To Pan ustalił stawki opłat za odbiór odpadów zatwierdzając przedstawiony przez w/w komisję wynik przetargu.
Panie Wójcie, Przetarg musi być unieważniony, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , dlaczego Pan tego nie zrobił jak to zrobił Pański poprzednik w 2013 roku.
Czy Pan nie rozumie że za nieudolność Pana i urzędników koszty ponoszą mieszkańcy gminy. Jakie "3E"
Odpowiedz
#4
Panie wójcie, zgadzam się z przedmówcą , że przetarg został źle przeprowadzony. Dlaczego w SIWZ określa się z góry ilość ton do odebrania a nie  wyłącznie okres  świadczenia usługi np. odbiór odpadów w okresie od.. do… . Jeśli okaże się, że w połowie roku  firma  wykorzystała limit, to co wtedy , kolejna podwyżka ? W rejestrze umów pod poz. 359 jest zamówienie na odbiór odpadów  przez „Remondis” z Urzędu Gminy na grudzień 2015. Można się domyśleć( z dużą dozą prawdopodobieństwa), że właśnie w listopadzie skończył się limit na odbiór  tych odpadów i pomimo rozstrzygniętego przetargu trzeba jeszcze za jeden miesiąc dopłacić ekstra. A co gdyby się okazało, że  w ciągu roku firma odebrała mniej ton odpadów niż to było w zamówieniu publicznym? Oddadzą nam kasę ? A jeśli oddadzą to komu gminie czy nam? Czy ktoś to sprawdza?
  Na jakiej więc podstawie kalkulowana jest  nasza stawka, skoro nie wiadomo ile ton  śmieci wyprodukujemy i kiedy Remondis  wyczerpie ten limit   przewidziany przez gminę.  Poza tym, po co my segregujemy odpady i po co ta pana cała mowa na ten temat, skoro „Remondis” za odbiór  jednej tony odpadów segregowanych  liczy sobie 648 zł , a za tonę odpadów niesegregowanych ……. też 648 zł za tonę. Skoro płacimy  im tyle  samo , to nie segregujmy i nich oni robią to sami.
 
Na koniec pytanie:W rejestrze umów pod poz. 383 jest kolejne zamówienie na odbiór odpadów  z budynku Urzędu Gminy i obiektów gminnych  na kwotę ponad 265 tys. zł w okresie  od 10.2016 do 12.2018 r. Kto będzie odbierał odpady z Urzędu Gminy i obiektów gminnych  od  stycznia do września 2016 ?  Znowu pomyłka, niedopatrzenie czy  co? Może okaże się zaraz, że  tych miesięcy  nie ujęto w zamówieniu i znowu trzeba płacić dodatkowo?
 
Odpowiedz
#5
(20-12-2015, 21:43 )chlopekrostropek napisał(a): Boże! - kto go karmi?
  Nadzieja.

,,...zastosowaliśmy zwolnienie całkowite z wnoszenia opłaty za odpady za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie niezależnie od statusu ekonomicznego rodziny"

Zwolnienie można zastosować ale śmieci od tego nie znikną. Kto więc  pokryje koszty wywozu odpadów za każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie? Pan z własnej kieszeni czy pozostali mieszkańcy gminy w podwyższonej opłacie?
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości