Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kurniki zamiast biogazowni?
#31
W nawiązaniu do wcześniejszych przypadków zniknięcia w sposób „nieoczywisty” forum z Kobylanka.pl w sprawie Biogazowni a nawiązując do nowych wyzwań w sprawie KURAKÓW.
A zwłaszcza wspominając ostatnią zgagę po nóżkach z KFC udostępniam link alternatywny – zapobiegawczo Tongue

www.kobylanka.com
Odpowiedz
#32
A tutaj linki dla zainteresowanych nowym wyzwaniem:

I ogólna charakterystyka hodowli drobiu do wglądu: ) co jak i w jakich ilościach ( świnki pomijamy )

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/HODOWLA.pdf

I mniej przyjemny temat:

"Odpady z chowu i uboju drobiu – zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii Waste from rearing and slaughter of poultry – treat to the environment or feedstock for energy" Sylwia Myszograj

link:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&...TzGrmePH1w

I na koniec:

http://www.grelavi.pl/pl-pl/information/...iolka.ashx

A tak prywatnie...... to te kuraki są naprawdę biedne.Smile
Odpowiedz
#33
Zgodnie z obietnicą, opracowałam uwagi do raportu. Wyszedł mi bardzo długi tekst (10 stron) i po pierwsze, nie potrafię wrzucić go jako link do dokumentu, a po drugie, wydaje mi się, że nie ma sensu, aby każdy składał tak długi zestaw uwag. W związku z tym przygotowałam wersję krótką - wybrałam pięć najważniejszych uwag i ułożyłam poniższy tekst. Jest to w zasadzie wersja do zbierania podpisów (dlatego zastosowałam liczbę mnogą), do której dołączone powinny być podpisy osób przeciwnych inwestycji. Nie wkleja mi się tabelka do podpisów, ale jej przygotowanie nie powinno stanowić problemu - zawartość nagłówka na każdą stronę i kolumn w tabeli zamieściłam pod spodem. Jeśli ktoś chce, może skorzystać z tekstu indywidualnie - skopiować, wstawić u góry swoje dane osobowe, zmienić liczbę mnogą na pojedynczą i złożyć w urzędzie.  
                                                                          

                                                                                                    ................................., dn. .........................

                                                                                                                 miejscowość                                data
 
 
 
 
                                                                                                                              Urząd Gminy
                                                                                                                               w Kobylance
 
Dot.: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa i uruchomienie fermy drobiu na działce nr 3/2 w Motańcu gm. Kobylanka, pow. stargardzki
 
       Zgodnie z art.29 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zgłaszamy swoje uwagi i zastrzeżenia do „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa i uruchomienie fermy drobiu na działce nr 3/2 w Motańcu”.
      Jesteśmy przeciwni tej inwestycji, ponieważ pogorszy ona jakość życia mieszkańców naszej gminy. Ferma drobiu w proponowanej lokalizacji i na tak dużą skalę wpłynie zdecydowanie negatywnie na środowisko i będzie zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Zmniejszy także atrakcyjność terenów inwestycyjnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.
      Jednocześnie wskazujemy na nieścisłości i braki w przedstawionym przez inwestora „Raporcie oddziaływania na środowisko”. Zwracamy uwagę, że w wielu miejscach zostały podane nieprawdziwe lub nierzetelne informacje, aby ogólny obraz przedsięwzięcia ukazać w świetle korzystniejszym niż jest w rzeczywistości.
1. Projekt fermy drobiu na wskazanym terenie jest niezgodny z zapisami zawartymi w „Studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy Kobylanka”, przyjętym uchwałą Rady Gminy w lipcu 2013 r.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-bazowo-składową Studium wyklucza inwestycje, które zawsze mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 2.1 punkt 51) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. do takich inwestycji należy chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych). Planowana ferma drobiu jest blisko czterokrotnie większa, ponieważ liczba 202300 kurcząt równa się 809 DJP.
2. Podana w raporcie ilość powstałego obornika nie jest poparta żadnymi obliczeniami.
Inwestor podaje, że po każdym cyklu chowu, trwającym ok. 6 tygodni, z hal będzie usuwany obornik w ilości 40-50 t. Jednak nie informuje, na jakiej podstawie obliczył tę ilość. Źródła literaturowe wskazują kilka metod obliczeń, możliwych do zastosowania w celu oszacowania ilości obornika. Jednak metody nawet najbardziej korzystne dla inwestora pokazują, że będzie to około 1,5 -2 razy więcej niż podana w raporcie. Jest to istotne nie tylko z uwagi na konsekwencje związane z transportem i zagospodarowaniem obornika, ale ma również wpływ na niedoszacowanie wskaźników związanych z emisją substancji szkodliwych, takich jak amoniak, siarkowodór, metan, podtlenek azotu oraz pył zawieszony.
3. Inwestor nie wskazuje, w jaki sposób zostanie zagospodarowany obornik.
Raport podaje, że obornik nie będzie wykorzystywany do celów rolniczych i w związku z tym należy go traktować jako odpad, który może być przekazany osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym na ich potrzeby własne. Nie ma jednak podpisanych wstępnych umów z potencjalnymi odbiorcami i nie informuje, jak zamierza znaleźć odbiorców na tak dużą ilość obornika.
4. Podane w raporcie dane dotyczące emisji substancji szkodliwych są zaniżone.
Do najbardziej szkodliwych substancji powstających w czasie chowu brojlerów należą: amoniak, metan, podtlenek azotu, siarkowodór oraz pył zawieszony. Zaniżona liczba 40-50 t obornika, a także niedoszacowana wielkość podaży paszy powodują błędne wyliczenia wielkości emisji substancji szkodliwych. W wielu miejscach raport nie przedstawia działań matematycznych, które doprowadziły do wyniku końcowego, gdzieniegdzie brak nawet przyjętej metody obliczeń, czasem zaś autor proponuje własną metodę, która nie znajduje odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu. W konsekwencji wielkość emisji amoniaku, metanu i podtlenku azotu jest zaniżona o ok.16%, a siarkowodoru o przeszło 40%. Określając wielkość emisji pyłu zawieszonego autor raportu podaje emisję powodowaną przez pisklęta, w ogóle nie uwzględniając faktu, że emisja ta stopniowo się zwiększa wraz ze wzrostem kurcząt, osiągając w końcowej fazie cyklu wartość blisko siedmiokrotnie wyższą.
5. W raporcie nie uwzględniono planu działania na wypadek wystąpienia zagrożenia (np. wycieku ze zbiorników, skażenia bakteriologicznego).
Autor raportu nie podaje żadnych informacji na temat działań, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Brak planu działań oznacza, że w razie wystąpienia zagrożenia powstanie chaos, który tylko pogorszy sytuację.
 
Powyższe zastrzeżenia powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w rezultacie prowadzić do wydania negatywnej decyzji środowiskowej.
 
 
Swoim podpisem wyrażamy protest przeciwko inwestycji „Budowa i uruchomienie fermy drobiu na działce nr 3/2 w Motańcu”.
Lp.                         Imię i nazwisko             Miejscowość                 Podpis
 
 
 
Odpowiedz
#34
Na wczorajszej sesji p.wójt wychwalał pod niebiosa projekt nowej inwestycji jaka ma się pojawić niebawem w Kobylance ( będzie to można sprawdzić na nagraniu z sesji). Chodzi o wytwórnię nawozów produkowanych w „nowoczesnej „ technologii. ( było o tym już pisane w tym wątku w dn. 17.03.). Dzięki tej super inwestycji, zdaniem naszego p. wójta , staniemy się sławni a o naszej gminie usłyszy cała Polska. I oczywiście nie będzie to wcale szkodliwe i uciążliwe dla nikogo, wystarczy taka nieduża hala żeby to uruchomić. Zupełnym zbiegiem okoliczności jest to, że to mają być nawozy robione na bazie kurzych odchodów, gnojówki, padliny itp.
Nie wiem czy naszą akcją protestacyjną nie trzeba już zawczasu objąć wizji wójta i jego wyznawców. Panom G. i CH. Możemy za to obiecać, że surowiec do produkcji ich nawozów będziemy dostarczać bezpośrednio pod ich dom. W dużych ilościach i bezpłatnie.
Odpowiedz
#35
abc, a właściwie stary xyz przestań ludziom opowiadać takie rzeczy, może zaraz wszystko w tej gminie zaorać, bo tu jest brudno a tu śmierdzi a tu koty chodzą itd. proszę cię o rozwagę. Obejrzymy film to ocenimy. A skąd ty masz takie informacje jak filmu jeszcze nie ma??? dziwne.
Odpowiedz
#36
nieczytambajek ,nie udawaj jakiegoś głupiego obiektywizmu.
Wiadomo co sie kroi: kurniki,przetwarzanie padliny i "produkcja" nawozu.
Tylko ktoś ,kto ma lub będzie miał korzyści z tej inwestycji ,
może udawać ,że nie ma problemu dla Gminy,
a dokładnie jej mieszkańców.Smród na pewno nie zaszkodzi tysiacom złomów wypierdzaianych przez niemców
stojących w komisach,
ale mieszkańcom tak i skutecznie odstraszy potencjalnych nowych mieszkańców.
Odpowiedz
#37
Zainteresowanym przypominam, że dnia 
15 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 25 Urzędu Gminy w Kobylance odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej i usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec .
Odpowiedz
#38
Wątek kurników nieco zaniedbany, więc postaramy się go trochę rozruszać.
W sprawie postępowania jest niewiele informacji, jednak zapewniam, że dbamy o to, by odpowiednie dokumenty znalazły się w aktach więc jako stowarzyszenie EKO-Logika przedkładamy na bieżąco swoje uwagi i spostrzeżenia.

1. Na początek sformułowaliśmy dwa pisma z uwagami do pierwotnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. To pod tymi dokumentami udało nam się zebrać ponad 200 podpisów. Zostały one złożone w Urzędzie Gminy przy okazji pikiety w dniu 03. kwietnia 2015.


2. W tym czasie zostaliśmy dopuszczeni do postępowania na prawach strony. Korzystając z tej możliwości wystosowaliśmy do Pana Wójta wniosek o wezwanie inwestora do uzupełnienia raportu, ponieważ wiele kwestii budzi nasze wątpliwości (powoduje zdumienie). W znacznej mierze powiela on punkty zawarte we wcześniejszych uwagach do raportu. Wniosek wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 20. kwietnia 2015. Treść wniosku została wysłana do wiadomości Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.


3. Równolegle z wnioskiem o wezwanie do uzupełnień raportu, zawnioskowaliśmy o anulowanie obwieszczenia Wójta z dn. 03. kwietnia 2015 o złożeniu przez inwestora uzupełnień na wezwanie Wójta z dnia 13 marca 2015 (na marginesie - uzupełnienia wpłynęły do Urzędu 3 dni po wyznaczonym terminie). Obwieszczenie, o którym mowa zawiera błąd, który formalnie powinien skutkować jego nieważnością. Zawnioskowaliśmy o ponowne obwieszczenie z nowym terminem na składanie uwag do złożonych uzupełnień.
Wniosek o nowe obwieszczenie

4. W celu uniknięcia chaosu, nie będę pisał w innym wątku, lecz zmienię nieco tematykę: sprawa tzw. nawozów.
Po Gminie krążą już legendy o planowaniu fabryki tudzież przetwórni a z ust Wójta słyszymy same superlatywy i jeszcze inną wizję potencjalnej inwestycji. Nie ma wątpliwości - coś jest na rzeczy. Aby nie brnąć w spiralę domysłów, wystąpiliśmy o informację publiczną.
Wniosek wpłynął do Urzędu Gminy również 20. kwietnia 2015.
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

5. Wracamy do kurnika Wink 
Na chwilę obecną mamy opracowane niemal w całości uwagi do złożonych uzupełnień raportu. Niestety nie wyjaśniają one kluczowych kwestii zadanych przez Wójta pytań, a niektóre dodatkowo komplikują.
Wystosujemy więc kolejny wniosek o wezwanie do uzupełnień.
Odpowiedz
#39
Informuję, że stowarzyszenie Medue również aktywnie działa przeciwko planowanej budowie kurników. Złożyliśmy wniosek i także jesteśmy stroną w postępowaniu. Sformułowaliśmy i przekazaliśmy do urzędu bardzo obszerne uwagi do raportu. Zebraliśmy też podpisy pod protestem i przekazaliśmy je radnej A.Grzyb (w celu dołączenia do podpisów zebranych przez Eko-Logikę i mieszkańców Os. Zalesie). Zachęcaliśmy do udziału w pikiecie zorganizowanej przez Eko-Logikę. Nasi przedstawiciele wzięli udział w dyskusji nad planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego potencjalną inwestycję, a pod koniec ubiegłego tygodnia wezwaliśmy inwestora do złożenia kolejnych wyjaśnień do raportu.
Mam nadzieję, że wspólnymi siłami nie dopuścimy do powstania zarówno tej, jak i podobnych inwestycji na terenie naszej gminy.
Odpowiedz
#40
A temat na bajkę również zasłużył... Smile
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości