Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zaległe a uznane za ważne.
#1
Dzień Dobry Państwu

Wspominałem wcześniej, że będę podejmował okresowe próby informowania, odpowiadania oraz włączania się w dyskusję publiczną, której przedmiotem będą zdarzenia, uznane za mniej lub bardziej istotne tak z mojego punktu widzenia jak osób zamieszkujących Gminę Kobylanka. Nowy kształt forum jest ku temu jakimś pierwszym przyczynkiem.
We wstępie, pozwólcie Państwo, odniosę się pewnego rodzaju refleksją ogólną, a związaną z treściami umieszczanymi na starym forum. Otóż można odnieść wrażenie czytając wpisy komentujące życie publiczne i polityczne gminy, że stosunki rada-wójt-urząd-mieszkaniec to niekończąca się przepychanka paraliżująca życie publiczne,  terror psychiczny i przepełniony strachem urząd. Otóż nie jest to prawdziwy obraz. Przyjęcie uchwały budżetowej oraz uchwał okołobudżetowych na rok 2015 w wersji zaproponowanej przeze mnie, odrzucenie programu postępowania naprawczego złożonego przez mojego poprzednika, przyjmowanie sprawozdań i protokołów, częste wzajemne moje i Pana Przewodniczącego Rady Gminy spotkania, rozmowy radnych ze mną w okresie międzysesyjnym, wszystko to razem dowodzi, że forum nie odzwierciedla obiektywnego obrazu naszej rzeczywistości. "Pierwsze koty za płoty" tak sobie myślę. Jeżeli jest inaczej, to nigdy nie powinienem był zostać wójtem, gdyż dowodzi to, że nie posiadam podstawowej kwalifikacji do sprawowania tej funkcji - refleksji przestrzennej. Co prawda formalnie powstała grupa radnych „Twoja Gmina Kobylanka” rozpoznawalna -póki co- dyscypliną w głosowaniach i wszystko może się zdarzyć, są też napięcia, ale pamietać należy że „jutro wstanie nowy dzień” i jest prawdopodobne w stosunku 51 do 49, że może być lepszy pod wszelako warunkiem że "dzisiaj" zostanie "dobrze" wykorzystane.  
 
Teraz kilka kwestii poruszanych na forum.
Zmiany personalne w urzędzie
Dyżurny i ulubiony temat forumowiczów, zatem go przypomnę, choć w temacie tym publicznie wypowiadałem się wielokrotnie. Rozwiązanie umów dotyczyło osób, których zakresy merytoryczne się powielały (jak w przypadku prawników) lub których zakres można było powierzyć urzędnikom już pracującym (jak przetargi i obrona cywilna). Takie przesunięcia zakresów merytorycznych spowodowały realną oszczędność ok.8 tyś zł/m-c. W II kwartale br., dokonam kompleksowej oceny funkcjonującej struktury urzędu pod kątem tak zakresów merytorycznych przypisanych do poszczególnych stanowisk jak i samych stanowisk. Związane to jest z rozdziałem kompetencyjnym o którym mówiłem podczas swojej kampanii. Póki co, na dzień dzisiejszy powstało jedno dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Jest to część etatu z-cy wójta. Moim z-cą została Pani Lilianna Janeczek. Powierzyłem jej prowadzenie zadań związanych z oświatą oraz misję rekonstrukcji funkcjonującego systemu, wyznaczając zadanie obniżenia o min. 3 punkty % relacji wskaźnikowej subwencji oświatowej do sumy dochodów własnych gminy. Podpisałem także dwie jednomiesięczne umowy zlecenie/dzieło, mylone na forum z zatrudnieniem. Pierwsza związana jest z realizacją zadań obejmujących kulturę i kulturę fizyczną i sport. Realizuje ją w moim imieniu Pan Józef Wojtczak. Druga obejmuje zakres ekonomiczny i sprowadza się do  wypracowania metod racjonalizacji dotychczas obowiązujących rozwiązań związanych z obciążeniami budżetu kosztami obsługi zadłużenia. Umowy wszystkie jakie podpisuje urząd znajdziecie Państwo w centralnym rejestrze umów, który zarządzeniem nr 3/15 z dnia 5 stycznia 2015 roku poleciłem utworzyć i od tego roku prowadzić na stronie BIP Kobylanka pod adresem http://www.bip.kobylanka.pl/strony/menu/81.dhtml
 
Zmiana osoby skarbnika Gminy:
Nie kryłem w kampanii wyborczej faktu konieczności zmiany osoby skarbnika Gminy. W poście tym nie skupię uwagi na osobie obecnej Pani skarbnik, gdyż jak życie podpowiada będę zapewne kontrolowany kompleksowo lub doraźnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w niedalekiej przyszłości a ta wykaże - co wykaże. Zatem ocena taka nastąpi a moja imaginacja tu pośpieszna będzie stratą czasu. Odnieść się jednak muszę do przedkładanej przeze mnie propozycji nowego/starego skarbnika. Epatowanie opinii publicznej cytatami oraz wyrwanymi z kontekstu protokołu NIK orzeczeniami mającymi dowodzić nieudolności czy braku merytorycznego przygotowania osoby Pana Urbańczyka do sprawowania tej funkcji jest nieprzyzwoite. Propagowaniem takich treści w imieniu klubu radnych Twoja Gmina Kobylanka zajął się Pan przewodniczący klubu - Klejnowski. Oto złożony na ręce przewodniczącego Rady Gminy wniosek mającu uprzedzać uchwałę o powołaniu.   https://drive.google.com/open?id=0B_QodA...authuser=0 .  Konstrukcja tego wniosku w założeniu ideowym nie odbiega od pozwu złożonego do sądu przez pana Klejnowskiego na jednego z radnych, że jakoby ten nie posiada prawa wyborczego,  które nota bene stosowną decyzja administracyjną nadał sam wójt Kaszubski. 
W swojej karierze samorządowej osobiście, i to trzykrotnie stawałem przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych (nawet w kontekście budowanej Promenady nad j.Miedwie), zatem wiem i potrafię ocenić  co jest „ziarnem” a co „plewą” w stawianych przez kontrolerów zarzutach. Raz – nie pamiętam w którym to już roku- w wyniku kontroli miałem zostać pozbawiony prawa do pełnienia funkcji publicznych z tylko powodu, że urząd doręczył zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu przybyłemu do urzędu oferentowi a nie wysłał takie zawiadomienie pocztą. Z  krążących po domach radnych i internecie wielostronicowych protokołach NIK, z których –niby- wynika brak merytorycznych kwalifikacji i umiejętności  Pana Urbańczyka wyniknęło rzeczywiście skierowanie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Prokuratora zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Skarbnika. Co to jednak było za przestępstwo? Otóż sprawozdania i księgowość budżetowa nie zgadzały się w kontrolowanym okresie lat 2006 i 2007 o UWAGA: 144,54 zł w jednym przypadku i 104,13 w drugim przypadku. Tak niedorzeczne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane w 2009 roku przez NIK nie znalazło u Rzecznika Dyscypliny FP podstaw do –nawet- zajęcia się wyjaśnieniem tej sprawy. https://drive.google.com/open?id=0B_QodA...authuser=0 . 
W świetle powyższego pozostaję w nadziei, że na sesji kiedy postawię wniosek o powołanie skarbnika, radni będący pod wpływem raportów NIK  i wniosków swojego przewodniczącego wyzwolą się z naporu niedorzeczności, a dokonując rozumowej oceny faktów zagłosują za powołaniem Pana Urbańczyka na skarbnika Gminy. 
 
Wsparcie dla grup młodych piłkarzy
Już na nowym forum pojawiły się zapytania czy urząd planuje wycofać swoje wsparcie względem grupy młodych piłkarzy. Nie planuję wycofania wsparcia z całą pewnością. Kwestia kultury, kultury fizycznej i sportu oraz implementacji potencjałów organizacji pozarządowych będą ważnymi elementami prowadzonej przeze mnie polityki rozwojowej Gminy. Nad tymi właśnie kwestiami pracuje obecnie Pan Józef Wojtczak w ramach podpisanej ze mną umowy. 
 
Fotoradar oraz refleksja o Straży Gminnej.
W kwestii fotoradaru  bardzo jasno sprecyzowałem swoje stanowisko tak przed, jak i zaraz po wyborach, zatem pytanie o zasadność tej decyzji pozostaje jedynie w gestii intelektualnych rozważań spotykających się prywatnie osób lub grup osób. Nie istnieje jakakolwiek możliwość przywrócenia radarowego pomiaru prędkości ruchu drogowego realizowanego przez Gminę i finansowania tak gromadzonymi wpływami finasowymi zadań własnych, nawet w przypadkach, gdyby zadania te należały do szczytnych. Powrót tej gminnej "inicjatywy dochodowej" proszę uznać za niewykonalny. 
Kwestią cały czas otwartą pozostaje dyskusja publiczna o celowości istnienia Straży Gminnej. Jako wielki jej niegdyś orendownik i propagator, jeden z liderów i pierwszych założycieli w skali kraju jednostki SG już na początku lat 90'tych w Dobrzanach, jestem zawiedziony kierunkiem jej rozwoju oraz efektem publicznym jaki wygenerowała. Pisząc to nie mam na myśli SG w Kobylance ale SG jako ogólnokrajowej struktury samorządowej. Rozważając z konieczności po latach ten problem ponownie,  nie mogę nie podnieść faktu, że nadal uznaję, iż struktura ta jest jednak przydatna samorządom. Moja kiedyś rozmowa z pierwszym starżnikiem dobrzanskim, którego powołałem jak też konstatacja wynikająca z obserwacji tego co stało sie w Kobylance, ale też rozmowa z powołanym przeze mnie pierwszym strażnikiem gminnym w Kobylance w roku 2006 prowadzi mnie do zaskakujacego wniosku, że oto sam organ wykonawczy w postaci wójtów, burmistrzów, prezydentów nie rozpoznając właściwego celu, któremu służyć powinna straż gminna, uczyniły z tego organu "kozła ofiarnego". Spośród celów mniej lub bardzie skodyfikowanych i literalnie wyrażonych w ustawach nadrzędnym powinno pozostawać kontrola wykonania oraz  egzekwowanie niewykonywanych decyzji administracyjnych a wydawanych przez organ wykonawczy. Sama juz tylko kontrola wydawanych w czasie decyzji  to ogrom pracy. Pozostaje praca edukacyjna i dydaktyczno-wychowawcza w szkołach, także wsparcie ośrodków pomocy społecznej pracujących często na pograniczu świata spatologizowanego i wiele innych zadań korespondujacych z kompetencją samorządu. SG nie może być w Gminie alternatywą dla zakresu zadań wpisanych w obowiązki Policji a zdaje sie że lokalne społeczności tak już postrzegają zadania SG. To trzeba zmienić lub zlikwidować tą strukturę. 
 
Drogi.
Do końca II kwartału bieżącego roku przedstawię Państwu rzeczowo-finansowy harmonogram remontów, napraw i bieżącego utrzymywania dróg gminnych. Wskażemy rodzaje planowanych do zastosowania technologii dla poszczególnych odcinków dróg i ulic. Wydaje się przesądzone, że obecnie stosowana metoda remontowo-naprawcza dróg gruntowych polegająca na równaniu i uzupełnianiu wybitych miejsc materiałem budowlanym będzie musiała ulec zmianie na inną. W kontekście realizacji inwestycji drogowych, na dzień pisania niniejszego postu planuje się dla okresu kadencji rozpoczęcie budowy dróg w Morzyczynie (ul. Popiełuszki), Kobylance (ul. Jeziorna) i Rekowie. Nie występują obecnie ekonomicznie uzasadnione przesłanki do planowania inwestycji drogowych w szerszym spektrum niż przedstawione wyżej, jakkolwiek co wcześniej powiedziałem przy innej okoliczności: „jutro wstaje nowy dzień” i wszystko może się zdarzyć. 
Mirosław Przysiwek, wójt
Odpowiedz
#2
Panie Wójcie, odnośnie zmian personalnych to  przypominam sobie , że gdy rozwiązał Pan umowę zlecenia z asystentem Wójta ( ds. obrony cywilnej ) to bardzo się Pan chwalił, że Urząd nie będzie już obciążany tym stanowiskiem. Tymczasem, gdy Pan podpisuje umowy zlecenia z P. Urbanczykiem i P. Wojtczakiem to nie są one już traktowane jak zatrudnienie i nie są obciążeniem dla Urzędu? Czyżby  tak szybko zmienił się Pana punkt widzenia.
Poza tym jeśli mamy skarbnika, i nawet z-cę skarbnika po co tu jeszcze ekonomista ds. budżetu. Ile osób będzie zajmowało się tym samym.
To samo można powiedzieć o specjaliście ds. kultury i sportu. Mamy GOK i kierownika GOK-u też mamy. To on powinien się zajmować takimi tematami jak kultura i sport.
Odpowiedz
#3
Oj, mateusz, mateusz, jak Ty nic nie rozumiesz... Wink
Przecież umowa zlecenie z asystentem poprzedniego wójta to była STRATA, a umowa zlecenie z panem Wojtczakiem czy Urbańczykiem to czysty ZYSK!
Odnosząc się zaś do refleksji wójta:
Otóż można odnieść wrażenie czytając wpisy komentujące życie publiczne i polityczne gminy, że stosunki rada-wójt-urząd-mieszkaniec to niekończąca się przepychanka paraliżująca życie publiczne,  terror psychiczny i przepełniony strachem urząd. Otóż nie jest to prawdziwy obraz."
Ależ skąd, oczywiście, że wszystko jest cacy! Wystarczy wejść do urzędu, by poczuć tę atmosferę wzajemnej miłości i dobroci. Pani skarbnik złożyła rezygnację, wróbelki ćwierkają, że kilku innych urzędników też już to zrobiło albo się do tego sposobi - wszystko zapewne dlatego, że już nie mogą wytrzymać tej ciągłej sympatii, słodyczy na każdym kroku i innych oznak uwielbienia.
A co do reszty wójtowego wpisu - "Szczegóły i niejakie korekty w nieodległej przyszłości"  Smile Smile Smile
Odpowiedz
#4
(13-02-2015, 14:42 )Julita_Pilecka napisał(a): Jeszcze trochę i Wójt nie będzie miał na kim przeprowadzić tej cudownej, zapowiadanej już od wyborów, restrukturyzacji urzędników. Kto może i ma gdzie to pryska z Urzędu bez zastanowienia. Zaczęła Pani skarbnik, potem Pani od promocji, później Pan z inwestycji. I też mam wrażenie, że to dopiero początek. A może o to chodziło. Zwalniają się miejsca pracy to trzeba kogoś zatrudnić, najlepiej zaufanego. Ha!Ha!
Odpowiedz
#5
Cytat:
Fotoradar oraz refleksja o Straży Gminnej.
W kwestii fotoradaru bardzo jasno sprecyzowałem swoje stanowisko tak przed, jak i zaraz po wyborach, zatem pytanie o zasadność tej decyzji pozostaje jedynie w gestii intelektualnych rozważań spotykających się prywatnie osób lub grup osób. Nie istnieje jakakolwiek możliwość przywrócenia radarowego pomiaru prędkości ruchu drogowego realizowanego przez Gminę i finansowania tak gromadzonymi wpływami finasowymi zadań własnych, nawet w przypadkach, gdyby zadania te należały do szczytnych. Powrót tej gminnej "inicjatywy dochodowej" proszę uznać za niewykonalny.
=====================
-Ja też byłem/jestem przeciwnikiem SG pilnującej fotoradaru całymi dniami w tych samych miejscach.
-Ostatnimi dniami dało się zauważyć: brak fotoradaru i deklarację Wójta o jego niestosowaniu
-Efekt:już dziś przez Morzyczyn i Zieleniewo o Kobylance nie wspominając:
samochody mkną z prędkością światła : i krawaciarze i testerzy złomu z naszego zagłębia komisowego.Setki półgłówków dziennie ignorują przepisy
i ograniczenia.
Może Wójt jednak rozważy (nie znam mechanizmu) ,przywrócenie doraźnych kontroli prędkości ?,
A jeśli nie ,to jak ma zamiar zapanować nad debilami za kierownicą jadącymi na wysokości osiedla Zalesie z prędkościami
ok 100 km/h ? .
Odpowiedz
#6
(13-02-2015, 20:44 )SPRAI napisał(a): to jak ma zamiar zapanować nad debilami za kierownicą jadącymi  na wysokości osiedla Zalesie z prędkościami
ok 100 km/h ? .

Przemówi do nich i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdzki każdy będzie jeździł przepisowo Smile
ale bowiem powiedziano " proście, a będzie wam dane " .
Wieśniactwo to nie kwestia pochodzenia, lecz stan umysłu Smile
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości