Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
temat: Misja i Cel - rozwinięcie
#1
Skąd biorą się te siły opozycyjne w naszej gminie? Skąd ten bierny opór oraz zmasowany atak w postaci mało pochlebnych komentarzy i artykułów na temat Urzędu? Po przemyśleniu, mnie się wydaje po pierwsze ze zmęczenia, a po drugie z bezsilności, oraz na końcu, że ciągle ktoś nam wymyśla coś, na co my nie mamy ochoty. Za to mamy kupę sprzątania. Sami jeszcze nie wiemy, co byśmy sami chcieli, ale kolejnych "wynalazków" i "cudownych pomysłów" to już mamy po dziurki w nosie. Jest oczywiście dość spora ilość mieszkańców, którzy w takim bałaganie się potrafią całkiem nieźle odnaleźć i im to pasuje. A nawet zyskują. Tylko, że są to zyski osobiste, a nie gminy jako całej społeczności. Oni wiedzą, my wiemy. Nas to wkurza, oni zarabiają. Legalnie. Bo mogą. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Żal nie skorzystać. Ja pretensji nie mam, jeśli było to uczciwie zarobione. Myślę, że im by też było na sumieniu lżej, gdyby ich rozwój do rozwoju społeczności się także przyczyniał. Nie mnie osadzać.
Wracając do tematu, po prostu cały czas czujemy się, jakbyśmy żyli na budowie i na kredycie. To nam ściany przestawiają, to okna wymieniają, z dachu się leje, rynna się oberwała. Ile można tak żyć? My chcemy już troszkę odsapnąć. I tak jak w domu załatać dziurawe rynny, ponaprawiać co popsute, położyć panele i kafelki, kupić nowy wypoczynek i biurko dla dziecka, powiesić zasłonki i posprzątać. A potem na chwilę siąść z kawką i się ponacieszać, zanim wymyśli się coś nowego.
Tak samo jest i z gminą. Jeszcze jedna inwestycja na "głupa robiona" nie spłacona, a tu nową chcą zaczynać, bo ktoś ma wizję. Ale mieszkańców się nie zapytał czy chcą! My już nie chcemy centrów nie wiadomo czego. Chcemy posprzątać, zadbać o nasze dzieci i im wyremontować szkoły, pokończyć to co pozaczynane, porobić drogi, postawić lampy, uprzątnąć zaniedbane chaszcze i porobić skwerki, jakieś miejsca do odpoczynku, ławki, zająć się ludźmi i tymi małymi i tymi starszymi, bo oni już w czasie tych remontów to naprawdę są zaniedbani. A poza tym sami też się chcemy po-integrować. Ile można się mobilizować do tego protestowania? Ile można chodzić w kółko wkurzonym?
Już czas na kawkę!
Nie Panie Szczęsny, stagnacji nie było, tylko wywracanie w kółko wszystkiego do góry nogami. My na tą stagnację to dopiero z utęsknieniem czekamy.

Tylko że znów odbijamy się jak te ping pongi od ściany.

Nie oczekujcie ode mnie, że Wam wszystko napiszę jak trzeba zrobić. Za to bierze się ciężką kasę z publicznych pieniędzy. Sami to musimy opracować i sami musimy się zastanowić czego chcemy. Każda wioska osobno i wszystkie razem jako całość - czyli gmina.

No to zajrzyjmy do dokumentów.
W "Uchwale o biedzie i patologii" mamy taką misje i cel:
Misja: Każda społeczność, w której warto żyć musi stworzyć sieć ludzi dobrej woli wspierających sie nawzajem. Chrońmy i wzmacniajmy rodzinę dla dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.
Cel główny: Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Kobylanka.

Ładnie, prawda?

Mamy jeszcze obowiązującą Uchwałę Nr XXXV/215/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 - 2022 do ściągnięcia z BIPu w Kobylance. Stron 126. Kto przeczyta ten wielki!
Ja proponuję, aby władze gminy wydrukowały sobie tą część od analizy SWOT i sprawdziły, co z tego co zalecane od 2013 roku zostało zrobione. Szczególnie te słabe strony, co to wszystkie punkty czekają na realizację od 2013r.


MOCNE STRONY
·          dogodna lokalizacja – możliwość wykorzystania bliskości Szczecina i Stargardu Szczecińskiego dla aktywizacji turystyki i lokalnej gospodarki,
·          dobre skomunikowanie gminy z dużymi ośrodkami miejskimi wzdłuż drogi krajowej nr 10,
·          położenie gminy w obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
·          położenie gminy wokół północnej części Jez. Miedwie oraz między dolinami rzek Płoni i Iny,
·          położenie gminy w strefie kompleksów leśnych Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Bukowej,
·          korzystne warunki przyrodniczo-krajobrazowe (jezioro Miedwie – walory żeglarskie, plaża, wędkarstwo, windsurfing, kite-surfing),
·          bardzo dobre warunki rozwoju osadnictwa, lokalizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
·          bogate uwarunkowania historyczne gminy,
·          zachowane w znacznej części dobra kultury materialnej,
·          bogata infrastruktura okołoturystyczna (promenada i amfiteatr nad jeziorem Miedwie),
·          wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców,
·          niski wskaźnik bezrobocia,
·          działalność Gminnego Ośrodka Kultury,
·          organizacja cyklicznej imprezy pod nazwą „Miedwiańskie Lato”,
·          dodatnie saldo migracji,
·          brak lokalizacji dużych zakładów przemysłowych emitujących szkodliwe substancje i hałas,
·          przepisy – np. dot. NATURA 2000, procedury środowiskowe – ograniczenia dla inwestycji infrastrukturalnych.
SŁABE STRONY
·          niewłaściwe oznakowanie ścieżek rowerowych, szlaków konnych, pieszych,
·          niewykorzystany potencjał kajakowy rzeki Płoni,
·          niedostateczna promocja turystyczna gminy,
·          zły stan dróg lokalnych,
·          niedostateczna liczba miejsc parkingowych,
·          słabe oświetlenie miejscowości,
·          brak chodników we wsiach,
·          nieuporządkowana linia brzegowa jeziora Miedwie,
·          niepełna kanalizacja na terenie gminy,
·          niedostateczny, w stosunku do potencjału i potrzeb, poziom rozwoju infrastruktury turystycznej,
·          zbyt mała liczba kompleksowych działań na rzecz promocji gminy,
·          ograniczanie rozwoju turystyki tylko do obszaru Morzyczyna.
SZANSE
·          wzrastające zainteresowanie turystyką wodną (w tym kite-surfing),
·          rozwój turystyki wodnej,
·          organizacja ogólnopolskich imprez sportowych na terenie gminy,
·          wzrost znaczenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
·          rozwój funkcji gospodarczych, turystyki, rekreacji, usług w oparciu o położenie geograficzne gminy (w pobliżu Szczecina i Stargardu i w ciągu drogi krajowej nr 10),
·          ekspansywny rozwój turystyki uwarunkowany położeniem nad jeziorem Miedwie i w strefie Puszczy Goleniowskiej i Bukowej,
·          rozbudowa obszarów mieszkaniowych na terenie gminy,
·          intensyfikacja współpracy międzynarodowej,
·          identyfikacja gminy jako gminy turystycznej,
·        wprowadzanie nowych form wsparcia przedsiębiorców planujących nowe inwestycje w gminie (np. program zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości dla podmiotów inwestujących na terenie gminy, utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu),
·          zwiększenie wachlarza dostępnych usług turystyczno-rekreacyjnych.
 ZAGROŻENIA
·          brak napływu kapitału zagranicznego,
·          sezonowość w turystyce,
·          zanieczyszczenie jeziora Miedwie,
·          starzenie się społeczeństwa,
·          zmniejszenie liczby środków dostępnych na rozwój lokalnych zasobów w ramach kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020,
·          kryzys gospodarczy wpływający na zmniejszenie ruchu turystycznego.


A teraz dalej wyciąg z Uchwały:
WIZJA
Gmina Kobylanka – dynamicznie rozwijający się ośrodek turystyczny, oferujący doskonałe warunki osadnicze dla mieszkańców obszaru metropolitalnego, promująca zdrowe i atrakcyjne życie.
Gmina Kobylanka  – gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom, gmina z rozwijającą się infrastrukturą techniczną i społeczną, bezpieczny i ekologiczny obszar rozwoju gospodarczego, na terenie której stosowane są zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach życia.
Dzięki licznym atutom środowiska naturalnego oraz rozwiniętej infrastrukturze stwarzająca korzystne warunki zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości.

MISJA
Gmina Kobylanka – gmina wprowadzająca zasady zrównoważonego rozwoju w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, gospodarczym i społecznym, wyróżniająca się jako atrakcyjne miejsce zamieszkania , prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku [i]z silnymi funkcjami turystycznymi, rekreacyjnymi i gospodarczymi o znaczeniu regionalnym.[/i]

Strategiczny program rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Kobylanka
Tabela 35 – Innowacyjna Gospodarka - cele i kierunki działania

1. INNOWACYJNA GOSPODARKA
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania
Cel strategiczny 2: Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego
CELE SZCZEGÓŁOWE
Kierunki działania / opis
1.1. Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencji gospodarczej gminy Kobylanka.
1.1.1. Podjęcie działań w kierunku tworzenia optymalnych warunków przestrzennych i infrastrukturalnych dla przedsiębiorstw, w szczególności dla sektora MŚP.
Opis kierunku: Ideą kierunku jest wspieranie funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorstw oraz tworzenie warunków dla potencjalnych inwestorów. Wsparciem winien zostać objęty przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Przesłaniem kierunku jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną (w tym budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych Motaniec – Reptowo, Kobylanka - Bielkowo), infrastrukturę z zakresu ochrony środowiska, dostęp do branż wysokich technologii (high-tech).

1.1.2. Podjęcie działań w kierunku wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, głównie poprzez nawiązanie i rozwój współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo – badawczymi.
Opis kierunku: Zamierzeniem kierunku jest wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo – badawczymi, uczelniami oraz samorządem.
[i]W szczególności winno się oprzeć współpracę o szczecińskie uczelnie wyższe oraz jednostki B+R.
[/i]

1.2. Unowocześnianie rolnictwa
[b]i rozwój przemysłu rolno – spożywczego.
[/b]

1.2.1. Doradztwo dla rolników w zakresie podnoszenia efektywności działalności rolniczej.
Opis kierunku: Przesłaniem kierunku jest zorganizowanie cyklu szkoleń i spotkań dla lokalnych rolników, mających na celu doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania z UE
[i]i podnoszenia efektywności działalności rolniczej.
[/i]

1.2.2.Promocja i wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Opis kierunku: Głównym zamierzeniem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego na terenie gminy dla uzyskania wzrostu zbytu lokalnych produktów rolnych.
1.2.3. Inicjowanie działań na rzecz tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest zwiększenie i promocja oferty agroturystycznej w oparciu o lepsze wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych gminy. Kierunek zakłada działania promocyjne i stworzenie warunków rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.
1.1.3. Promocja gminy Kobylanka
1.3.1. Opracowanie strategii promocji gminy Kobylanka.
Opis kierunku: Celem kierunku jest utworzenia strategii promocji, która wskazywałaby na główne produkty markowe gminy [i]a jednocześnie zaproponowałaby szczegółowe rozwiązania marketingowe i reklamowe, które przełożyłyby się bezpośrednio na szybki rozwój gospodarczy gminy.[/i]
1.3.2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy w środkach masowego przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest wypracowanie spójnego systemu współpracy z ośrodkami masowego przekazu, które pozwolą na stworzenie pozytywnego wizerunku gminy.
1.3.3 Współpraca z miastami partnerskimi.
Opis kierunku: Założeniem kierunku jest podjęcie działań w celu zwiększenia promocji gminy, których efektem będzie nawiązanie współpracy z innymi gminami krajowymi i zagranicznymi na polu inicjatyw o charakterze gospodarczym, kulturalnym i turystycznym.
1.4. Tworzenie warunków na rzecz kompatybilności wszystkich zamierzeń gospodarczych i społecznych [b]z warunkami określonymi przestrzenią gminy.[/b]
1.4.1. Sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac planistycznych.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarach predestynowanych pod zabudowę mieszkaniową z określeniem funkcji tej zabudowy oraz terenów rekreacyjnych o charakterze publicznym tworzących warunki do rozwoju różnych form turystyki.
1.4.2. Zintegrowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego obejmującego całą przestrzeń gminy z planami rozwoju gmin tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny.
Opis kierunku: Ideą kierunku jest wzrost współpracy gmin [i]w ramach SOM poprzez integrację działań w zakresie transportu publicznego, infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego oraz wypracowanie wspólnego modelu promocji inwestycyjnej i turystycznej.[/i]

Tabela 36 Turystyka, kultura, sport – cele i kierunki działania
2. TURYSTYKA, KULTURA

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 5: Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności
CELE SZCZEGÓŁOWE
Kierunki działania / opis
2.1. Podjęcie działań w celu wzbogacenia oferty rekreacyjnej i sportowej na terenie gminy.
2.1.1. Remont, budowa i przebudowa istniejącej w gminie infrastruktury sportowej.
Opis kierunku: W ramach tego kierunku zakłada się remont i modernizację otwartych boisk sportowych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury obiektów sportowych opartej na zasobach szkół działających na terenie gminy m.in. poprzez budowę stadionu sportowego w Reptowie, utworzenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kunowie.
2.1.2. Budowa, przebudowa i doposażenie istniejących obiektów kultury oraz świetlic wiejskich.
Opis kierunku: W ramach tego kierunku przewiduje się remont i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance oraz świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Kunowo, Morzyczyn, Bielkowo i Rekowo. Kierunek zakłada ponadto budowę świetlicy kontenerowej w Wielichówku i Cisewie.
2.2. Podjąć działania w kierunku rozwoju atrakcyjności turystycznej gminy.
2.2.1. Wielofunkcyjne zagospodarowania terenów nad jeziorem Miedwie dla realizacji funkcji turystycznej i rekreacyjnej.
Opis kierunku: Założeniem kierunku jest budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie łącznie ze ścieżkami, drogami dojazdowymi, miejscami parkingowymi i strefą dla rowerów. Kierunek zakłada ponadto budowę we współpracy [i]z sąsiednimi gminami ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Miedwie. Ideą kierunku jest także zagospodarowanie terenu przy jeziorze Miedwie w Zieleniewie poprzez budowę kompleksu turystyczno – rekreacyjnego wraz z zapleczem noclegowym (hotel, resort SPA & Wellness).[/i]
2.2.2. Rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie gminy.
Opis kierunku: Ideą kierunku jest stworzenie sieci szlaków turystycznych, w tym rowerowych na terenie gminy w oparciu o walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy. Kierunek ten zakłada także stworzenie systemu wypożyczalni  rowerów na terenie gminy. System ten działa najefektywniej, gdy krótkoterminowe korzystanie, 15 – 20 minutowe, jest bezpłatne. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie rowerów.
2.2.3. Promocja produktu turystycznego
Gmina Kobylanka – centrum sportów wodnych.

Opis kierunku: Założeniem kierunku jest wykreowanie rekreacji wodnej jako flagowego produktu turystycznego gminy Kobylanka. Ponadto istniejąca oferta sportów wodnych winna zostać poszerzona o budowę wyciągu narciarskiego na jeziorze Miedwie.
2.2.4. Rozwój infrastruktury noclegowej oraz gastronomicznej.
Opis kierunku: Niszę inwestycyjną na terenie gminy stanowi niedobór miejsc noclegowych. Ideą kierunku jest powstanie nowych obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz rozwój agroturystyki.

Tabela 37 Jakość życia – cele i kierunki działania
3. JAKOŚĆ

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 4: Zachowanie  i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami
Cel strategiczny 5: Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności
Cel strategiczny 6: Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu
CELE SZCZEGÓŁOWE
Kierunki działania / opis
3.1. Podejmowanie działań w kierunku polepszenia standardu i jakości komunikacyjnej na terenie gminy Kobylanka.
3.1.1 Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy.
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych i poprawa stanu technicznego dróg gminnych łączących poszczególne miejscowości gminy Kobylanka wraz ze zmianą organizacji ruchu dla zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i poprawy komunikacji. Wraz z rozbudową sieci dróg gminnych należy je wyposażyć w chodniki, przejścia dla pieszych.
3.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne).
Opis kierunku: Zamierzeniem kierunku jest budową nowych [i]i przebudowa istniejących chodników, ścieżek rowerowych. Kierunek ten obejmuje także modernizację systemu oświetlenia ulic miejscowości gminy z zastosowaniem nowych technologii opartych o diody LED.[/i]
3.2. Działania w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej gminy.
3.2.1. Realizacja zadań w zakresie rozwoju sieci wodociągowej, gazowej i technicznej na terenie gminy.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, gazowych
[i]i technicznych, w tym również w kierunkach nowych inwestycji. Kierunek zakłada przede wszystkim budowę wodociągu Żelewo – Kobylanka – Jęczydół oraz Niedźwiedź – Reptowo – Cisewo[/i]
3.3. Podniesienie jakości usług [b]w obiektach użyteczności publicznej.[/b]
3.3.1. Standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury do istniejących potrzeb w obiektach, w których realizuje się zadania polityki społecznej gminy.

Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest  podniesienie jakości świadczeń usług społecznych i ich standaryzacja do norm obowiązujących w UE oraz zapewnienie komfortu beneficjentom pomocy społecznej w procesach realizacji świadczeń społecznych, w tym przede wszystkim w postaci Domów Dziennego Pobytu o różnych profilach.
3.3.2. Wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków świadczonych usług w obiektach służby zdrowia.
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest włączanie się gminy [i]w inicjatywy i projekty, których główną ideą jest poprawa infrastruktury obiektów służby zdrowia.[/i]
3.3.3. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury publicznej związanej z obsługą komunikacji autobusowej.
Opis kierunku: Głównym założeniem tego kierunku jest modernizacja przystanków autobusowych oraz organizacja spójności komunikacyjnej z pozostałymi gminami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
3.3.4. Informatyzacja oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej w ramach projektu e-urząd.
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest w końcowym etapie jego realizacji doprowadzenie do pełnej możliwości obsługi petenta na drodze elektronicznej przy jednoczesnej rozbudowie dostępu do Internetu szerokopasmowego.
3.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy.
3.4.1. Kontynuacja działań zmierzających do zapewnienia dostępu do Internetu.
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest wdrażanie procedur umożliwiających świadczenie usług polegających na udostępnieniu mieszkańcom gminy dostępu do szerokopasmowego Internetu.
3.5. Podjęcie działań w zakresie zwiększenia atrakcyjności gminy Kobylanka jako miejsca zamieszkania.
3.5.1 Poprawa standardu istniejących zasobów mieszkaniowych.

Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest poprawa jakości technicznej  istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez jej remonty i modernizację .
3.5.2. Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową.
Opis kierunku: Głównym przesłaniem tego kierunku jest prowadzenie działań w kierunku wyznaczania nowych obszarów pod zabudowę dla budownictwa indywidualnego i obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, w tym również służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gminy (budownictwo mieszkaniowe komunalne).
3.6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kobylanka.
3.6.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Kobylanka w celu poprawy bezpieczeństwa.
Opis kierunku: Jednym z głównych przesłań tego kierunku poza budową infrastruktury monitoringu jest rozwój współpracy między samorządem, Policją i Strażą Gminną a instytucjami [i]i organizacjami pozarządowymi w zakresie skutecznego wykorzystania monitoringu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.[/i]
3.6.2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz służb  ponadgminnych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Opis kierunku: Główną ideą tego kierunku jest stworzenie partnerstw publiczno – prywatnych z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3.6.3. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
Opis kierunku: Ideą kierunku jest doświetlenie miejsc publicznych, w tym w szczególności miejsc newralgicznych na terenie gminy.
3.7. Podejmowanie działań dla podniesienia jakości ochrony środowiska w gminie Kobylanka.
3.7.1. Ochrona czystości jeziora Miedwie.
Opis kierunku: Założeniem kierunku jest ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnycnej
3.7.2. Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej, w  tym uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i nowe inwestycje gospodarcze.
Opis kierunku: Ideą tego kierunku jest budowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obszarach dotąd nieskanalizowanych [i]z włączeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na obszarach zwartej zabudowy w Kobylance i Reptowie. [/i]
3.7.3. Rozwój produkcji energii odnawialnej na terenie gminy.
Opis kierunku: Ideą kierunku są działania w kierunku produkcji energii odnawialnej na terenie gminy na bazie kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych.
3.7.4. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy.
Opis kierunku: Przesłaniem tego kierunku jest podejmowanie  działań zapewniających ochronę najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy, w szczególności na terenie obszarów NATURA 2000, tworzenia spójnego systemu ochrony przyrody dostosowanego do bieżących wymagań prawa i warunków trwałej egzystencji ekosystemów, a także  potrzeb związanych  z turystyką i dydaktyką poprzez min. tworzenie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych.To tyle na dziś, bo coś czuję, że niektórym się chyba ciśnienie podniosło...
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości