Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIP w Kobylance
#1
Jak może zauważyliście obecność moja na tym forum ewoluuje. Zmienia się forma i styl mojego pisania i dostosowuję się do obecnych potrzeb forumowiczów. Albo mi się tak wydaje. Czego brakuje tej naszej gminie? Zwykłego zaangażowania. Nawet tak prozaicznej czynności jak wejście na stronę gminy by sprawdzić najnowsze informacje, o BIPie nie wspominając. A do tego jeszcze pobrać stamtąd plik i go przeczytać? Robi to naprawdę kilka osób w gminie. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że tyle przegapiliśmy i zostało to przyklepane. Dlatego moją najnowszą działalnością będzie co jakiś czas przeglądanie Bipu za Państwa i skrótowe podsumowanie, co się tam pojawiło nowego, nad czym obradować będą radni, co za najnowsze zarządzenia wydał Wójt. Będę wyciągać cytaty z protokołów, lub subiektywnie opisywać dokumenty zamieszczone na bipie. Zapraszam do uzupełniania i komentowania po swojemu.
Z BIPu najlepiej korzystać poprzez Rejestr zmian, wtedy znajdziemy wszystkie aktualne wiadomości. W zakładkach są czasem starocie nieuzupełniane od lat i inne nieaktualne treści. http://www.bip.kobylanka.pl/zmiany//lista/40.dhtml Mam nadzieję, że przez to niektórzy zaciekawią się tym, co w gminie się dzieje i sami sprawdzać będą najnowsze nowinki gminne.

- pojawiły się protokoły z: XXXV sesji gminy Kobylanka i protokoły z posiedzeń komisji
http://www.bip.kobylanka.pl/strony/zmiany/5896.dhtml
Dochody – 16.067.524,92 zł
Wydatki – 15.451.371,33 zł
Nadwyżka – 616.153,59 zł (planowany deficyt),
Nadwyżka operacyjna 1.492.043,76 zł
Dług – 10.223.191,09 zł (38,77% dochodów)
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ok.800 tys.zł
Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
Do biura rady :
1. Wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej w Stargardzie o uzupełnieniu postępowania o wszczęciu śledztwa.
2. Wpłynęło pismo od p. R. Udzik dotyczące udzielenia głosu w sprawie sieci wodociągowej w m. Niedźwiedź.
3. Radny Z. Drohomirecki poinformował o organizacji II Biegu Niepodległości w Niedźwiedziu w dniu 12.11.2017 r.
4. Wpłynęło pismo Państwa Zielińskich dot. zabezpieczenia środków budżetowych na planu zagospodarowania przestrzennego m. Motaniec i Niedźwiedź
5. Wpłynęła skarga na dyrektora GOK p. Mariusza Skórę, która została złożona przez Stowarzyszenie World Artists p. P. Kamrowskiego.
6. Przewodniczący RG złożył podziękowanie wszystkim pracownikom Urzędu i Radzie za uzyskanie sukcesu, który został ogłoszony w Krynicy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 58/17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 59/17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną – projekt nr 60/17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego - projekt nr 61/17. Wójt – poinformował, że plan przestrzenny ureguluje wszystkie sprawy. Jest to wpłynięcie na dokonywana samowolę.Wójt poinformował, że ta uchwała blokuje każdego inwestora.Wójt – poinformował, że jedni mieszkańcy zablokowali odpływ wody z zachodniej do wschodniej Kobylanki. Powstanie nowe prawo, aby nie było tego, że ktoś sobie wybuduje dom na podniesionym terenie.
Wójt poinformował, że zostało utworzone stanowisko w Urzędzie dot. melioracji. Zostały wysłane pisma do właścicieli aby odtworzyli swoje rowy. Zaproponuję rolnikom aby spółka czyściła rowy a rolnicy będą wpłacali jakieś środki finansowe na ten cel.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – projekt nr 62/17. nr 846/12 i 846/13 o łącznej powierzchni 0,83 ha, obręb Kobylanka, przeznaczonych na powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego w Kobylance nr 822/7 o powierzchni 0,4834 ha, obręb Niedźwiedź przeznaczonej na cele sakralne W zamian za pozyskane grunty na cele publiczne Gmina Kobylanka przekaże grunty obejmujące działki: nr 17/7 o powierzchni 4,6965 ha w obrębie Cisewo, nr 472/5 o powierzchni 0,3770 ha i nr 474 o powierzchni 0,8014 ha w obrębie Kobylanka.nr 846/12 i 846/13 ww. działki przeznaczone są do zalesienia.Zamiana zostanie dokonana na podstawie wartości oszacowanych nieruchomości z koniecznością dopłaty przez stronę, której nieruchomości stanowić będą mniejszą wartość.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn – projekt nr 63/17.Nazwa ulicy 3 Maja.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016-2019 – projekt nr 64/17.
Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 65/17.
Przewodniczący Rady Gminy uzasadnił projekt uchwały, zał. nr 31:
„ Obecnie obowiązuje uchwała Rady Gminy Kobylanka Nr XXXII/220/17 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka, która podjęta została dnia 25 maja 2017 r. a następnie była dwukrotnie nowelizowana.W związku z tym proponuje się dla przejrzystości dokumentu podjąć uchwałę o treści proponowanej w niniejszym projekcie z jednoczesnym uchyleniem wszystkich uchwał podjętych dotychczas w przedmiotowej sprawie.”
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka.
Radny Z. Drohomirecki przedstawił projekt uchwały, zał. nr 34. Radny Z. Drohomirecki poinformował, że wcześniej były sygnały, żeby taka uchwała się pojawiła. Mamy postęp, mamy rozwój. Nawet w Krynicy nasza Gmina została uhonorowana. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, wójt pokazał sposób. Wcześniej trzy lata temu była propozycja programu naprawczego. Nie może być przyznana nagroda. Wynagrodzenie może być tylko w taki sposób podwyższone.Radny D. Szczęsny – wójt to jest pasjonata. Są analizowane do późnego wieczoru dokumenty. Uważam, że podwyżka się należy. Dzisiaj gmina jest w innym miejscu pod względem finansowym.(reszta w protokole - zapraszam do czytania)

- wydano Zarządzenie Nr 61/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2017 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. § 1. W § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach, upoważniającego Daniela Urbańczyka – Skarbnika Gminy dodaje się pkt. 4, który otrzymuje brzmienie :„ 4) składania wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.”

- zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury
Korekty planu finansowego mogą być dokonywane przez dyrektora lub kierownika bez akceptacji organizatora, o ile nie zwiększają dotacji podmiotowej, wartości wydatków na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz wartości całego planu. W takim przypadku dyrektor lub kierownik instytucji kultury informuje organizatora o dokonanych zmianach planu finansowego.”;
 Każde następne zadanie przyjęte przez instytucję kultury, nawet bez finansowania ze strony organizatora, może być realizowane jedynie przy braku zagrożenia dla realizacji zadań statutowych. Oceny co do zagrożenia realizacji zadań instytucji kultury w tym zakresie dokonuje organizator, poprzez akceptację aktualizacji jej planu finansowego, złożonego przez dyrektora lub kierownika instytucji kultury.
Każdorazowa zmiana planu finansowego wskutek zwiększenia jego wartości wymaga zatwierdzenia przez organizatora.”
 Samorządowa instytucja kultury sporządza kwartalne rozliczenia dotacji podmiotowej na podstawie poniesionych wydatków w terminie do dnia 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, według wzoru ustalonego przez organizatora.”
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

- ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych spisu z natury,oraz aktywów i pasywów.

- ZARZĄDZENIE NR 102/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance
1. Przewodniczący Komisji Anna Skorofil Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance
2. Sekretarz Komisji Robert Bartosik Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Kobylance
3. Członek Paweł Ostrowski Przedstawiciel kościoła
4. Członek Łukasz Biernacik Radny

- Oświadczenie majątkowe Sobierajski Bartosz - Dyrektor GOK do 29.12.2016 r.
- oświadczenie majątkowe Sawicki Robert - Komendant Straży Gminnej do 06.11.2017
- Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za III kwartał 2017 r. - woda w gminie zdatna do picia
- nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej. wybrana została Pani Klaudia Piekarska zamieszkała Stargard

- ZARZĄDZENIE NR 96 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2017r. w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r
kontrola dotyczy CKIR i Biblioteki w Kobylance za IV kwartał 2017. Prawidłowość gospodarki finansowej sprawdzać będzie skarbnik gminy.

- ZARZĄDZENIE NR 104/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

-ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka.

- Dług publiczny Gminy Kobylanka w III kwartale 2017 r. Dług wynosi 9 868 827,49

-Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r Stan na 30 września 2017 Przychody 772 393,99 Rozchody 1 112 335,01

- dwa ogłoszenia o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn
to są działki pomiędzy Osiedlem Zacisze a Osiedlem Ustronie w Morzyczynie.

-ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance Panu Przemysławowi Grucy do czasu powołania dyrektora tej instytucji kultury,  następuje od dnia 04 grudnia 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku.

-Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład zespołu wchodzą
1) Anna Skorofil – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance
– przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiazywania Problemów Alkoholowych
2) Krzysztof Mańkowski - przedstawiciel Komendy Powiatowej w Stargardzie
3) Robert Bartoszewski – przedstawiciel Straży Gminnej w Kobylance
4) Elżbieta Dokudowicz - kurator specjalista rodziny
5) Joanna Huber – Pszczółkowska – pedagog szkolny SP Kobylanka
6) Anna Górniak – pedagog szkolny SP Reptowo
7) Grażyna Siwiec- pedagog szkolny SP Kunowo
8) Zbigniew Grelecki – lekarz Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Kobylance
9) Halina Owczarek- pielęgniarka środowiskowa
10) Irena Staniszewska – pracownik socjalny
11) ks. Paweł Ostrowski – Fundacja ,, Szczecińska”
Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance.

-ZARZĄDZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie nieruchomość =
Niedźwiedź działka 822/7 Księga wieczysta SZ1T/00104955/1 powierzchnia 0,4834ha, działka gruntu W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod usługi sakralne- kościół z funkcją uzupełniającą budynkiem sali parafialnej Wartość 200.000,00 zł, wartość z 99% bonifikatą 200,00 zł Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017r. zostanie udzielona bonifikata w wysokości 99,9 % od ceny nieruchomości.

-ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz z przynależnymi pomieszczeniami i gruntem niezbędnym do korzystania z zabudowań Kobylanka działka 273 KW SZ1T/00031618/4 powierzchnia 0,2954ha Br-RV-0,2954 ul. B.Chrobrego 6 Lokal mieszkalny nr 3wraz z pomieszczeniami przynależnymi Kw SZ1T/ 00119219/8 powierzchnia użytkowa 52,10 udział 1714/10000 cena 66.000,00 zł W przypadku skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu, najemcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 70% przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży.

- Rejestr umów 2017
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości