Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BIP w Kobylance
#1
Jak może zauważyliście obecność moja na tym forum ewoluuje. Zmienia się forma i styl mojego pisania i dostosowuję się do obecnych potrzeb forumowiczów. Albo mi się tak wydaje. Czego brakuje tej naszej gminie? Zwykłego zaangażowania. Nawet tak prozaicznej czynności jak wejście na stronę gminy by sprawdzić najnowsze informacje, o BIPie nie wspominając. A do tego jeszcze pobrać stamtąd plik i go przeczytać? Robi to naprawdę kilka osób w gminie. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że tyle przegapiliśmy i zostało to przyklepane. Dlatego moją najnowszą działalnością będzie co jakiś czas przeglądanie Bipu za Państwa i skrótowe podsumowanie, co się tam pojawiło nowego, nad czym obradować będą radni, co za najnowsze zarządzenia wydał Wójt. Będę wyciągać cytaty z protokołów, lub subiektywnie opisywać dokumenty zamieszczone na bipie. Zapraszam do uzupełniania i komentowania po swojemu.
Z BIPu najlepiej korzystać poprzez Rejestr zmian, wtedy znajdziemy wszystkie aktualne wiadomości. W zakładkach są czasem starocie nieuzupełniane od lat i inne nieaktualne treści. http://www.bip.kobylanka.pl/zmiany//lista/40.dhtml Mam nadzieję, że przez to niektórzy zaciekawią się tym, co w gminie się dzieje i sami sprawdzać będą najnowsze nowinki gminne.

- pojawiły się protokoły z: XXXV sesji gminy Kobylanka i protokoły z posiedzeń komisji
http://www.bip.kobylanka.pl/strony/zmiany/5896.dhtml
Dochody – 16.067.524,92 zł
Wydatki – 15.451.371,33 zł
Nadwyżka – 616.153,59 zł (planowany deficyt),
Nadwyżka operacyjna 1.492.043,76 zł
Dług – 10.223.191,09 zł (38,77% dochodów)
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ok.800 tys.zł
Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
Do biura rady :
1. Wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej w Stargardzie o uzupełnieniu postępowania o wszczęciu śledztwa.
2. Wpłynęło pismo od p. R. Udzik dotyczące udzielenia głosu w sprawie sieci wodociągowej w m. Niedźwiedź.
3. Radny Z. Drohomirecki poinformował o organizacji II Biegu Niepodległości w Niedźwiedziu w dniu 12.11.2017 r.
4. Wpłynęło pismo Państwa Zielińskich dot. zabezpieczenia środków budżetowych na planu zagospodarowania przestrzennego m. Motaniec i Niedźwiedź
5. Wpłynęła skarga na dyrektora GOK p. Mariusza Skórę, która została złożona przez Stowarzyszenie World Artists p. P. Kamrowskiego.
6. Przewodniczący RG złożył podziękowanie wszystkim pracownikom Urzędu i Radzie za uzyskanie sukcesu, który został ogłoszony w Krynicy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 58/17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 – projekt nr 59/17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną – projekt nr 60/17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego - projekt nr 61/17. Wójt – poinformował, że plan przestrzenny ureguluje wszystkie sprawy. Jest to wpłynięcie na dokonywana samowolę.Wójt poinformował, że ta uchwała blokuje każdego inwestora.Wójt – poinformował, że jedni mieszkańcy zablokowali odpływ wody z zachodniej do wschodniej Kobylanki. Powstanie nowe prawo, aby nie było tego, że ktoś sobie wybuduje dom na podniesionym terenie.
Wójt poinformował, że zostało utworzone stanowisko w Urzędzie dot. melioracji. Zostały wysłane pisma do właścicieli aby odtworzyli swoje rowy. Zaproponuję rolnikom aby spółka czyściła rowy a rolnicy będą wpłacali jakieś środki finansowe na ten cel.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – projekt nr 62/17. nr 846/12 i 846/13 o łącznej powierzchni 0,83 ha, obręb Kobylanka, przeznaczonych na powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego w Kobylance nr 822/7 o powierzchni 0,4834 ha, obręb Niedźwiedź przeznaczonej na cele sakralne W zamian za pozyskane grunty na cele publiczne Gmina Kobylanka przekaże grunty obejmujące działki: nr 17/7 o powierzchni 4,6965 ha w obrębie Cisewo, nr 472/5 o powierzchni 0,3770 ha i nr 474 o powierzchni 0,8014 ha w obrębie Kobylanka.nr 846/12 i 846/13 ww. działki przeznaczone są do zalesienia.Zamiana zostanie dokonana na podstawie wartości oszacowanych nieruchomości z koniecznością dopłaty przez stronę, której nieruchomości stanowić będą mniejszą wartość.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn – projekt nr 63/17.Nazwa ulicy 3 Maja.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2016-2019 – projekt nr 64/17.
Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 65/17.
Przewodniczący Rady Gminy uzasadnił projekt uchwały, zał. nr 31:
„ Obecnie obowiązuje uchwała Rady Gminy Kobylanka Nr XXXII/220/17 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka, która podjęta została dnia 25 maja 2017 r. a następnie była dwukrotnie nowelizowana.W związku z tym proponuje się dla przejrzystości dokumentu podjąć uchwałę o treści proponowanej w niniejszym projekcie z jednoczesnym uchyleniem wszystkich uchwał podjętych dotychczas w przedmiotowej sprawie.”
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka.
Radny Z. Drohomirecki przedstawił projekt uchwały, zał. nr 34. Radny Z. Drohomirecki poinformował, że wcześniej były sygnały, żeby taka uchwała się pojawiła. Mamy postęp, mamy rozwój. Nawet w Krynicy nasza Gmina została uhonorowana. Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, wójt pokazał sposób. Wcześniej trzy lata temu była propozycja programu naprawczego. Nie może być przyznana nagroda. Wynagrodzenie może być tylko w taki sposób podwyższone.Radny D. Szczęsny – wójt to jest pasjonata. Są analizowane do późnego wieczoru dokumenty. Uważam, że podwyżka się należy. Dzisiaj gmina jest w innym miejscu pod względem finansowym.(reszta w protokole - zapraszam do czytania)

- wydano Zarządzenie Nr 61/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2017 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. § 1. W § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach, upoważniającego Daniela Urbańczyka – Skarbnika Gminy dodaje się pkt. 4, który otrzymuje brzmienie :„ 4) składania wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.”

- zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury
Korekty planu finansowego mogą być dokonywane przez dyrektora lub kierownika bez akceptacji organizatora, o ile nie zwiększają dotacji podmiotowej, wartości wydatków na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz wartości całego planu. W takim przypadku dyrektor lub kierownik instytucji kultury informuje organizatora o dokonanych zmianach planu finansowego.”;
 Każde następne zadanie przyjęte przez instytucję kultury, nawet bez finansowania ze strony organizatora, może być realizowane jedynie przy braku zagrożenia dla realizacji zadań statutowych. Oceny co do zagrożenia realizacji zadań instytucji kultury w tym zakresie dokonuje organizator, poprzez akceptację aktualizacji jej planu finansowego, złożonego przez dyrektora lub kierownika instytucji kultury.
Każdorazowa zmiana planu finansowego wskutek zwiększenia jego wartości wymaga zatwierdzenia przez organizatora.”
 Samorządowa instytucja kultury sporządza kwartalne rozliczenia dotacji podmiotowej na podstawie poniesionych wydatków w terminie do dnia 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, według wzoru ustalonego przez organizatora.”
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

- ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych spisu z natury,oraz aktywów i pasywów.

- ZARZĄDZENIE NR 102/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance
1. Przewodniczący Komisji Anna Skorofil Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance
2. Sekretarz Komisji Robert Bartosik Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Kobylance
3. Członek Paweł Ostrowski Przedstawiciel kościoła
4. Członek Łukasz Biernacik Radny

- Oświadczenie majątkowe Sobierajski Bartosz - Dyrektor GOK do 29.12.2016 r.
- oświadczenie majątkowe Sawicki Robert - Komendant Straży Gminnej do 06.11.2017
- Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka za III kwartał 2017 r. - woda w gminie zdatna do picia
- nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej. wybrana została Pani Klaudia Piekarska zamieszkała Stargard

- ZARZĄDZENIE NR 96 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2017r. w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r
kontrola dotyczy CKIR i Biblioteki w Kobylance za IV kwartał 2017. Prawidłowość gospodarki finansowej sprawdzać będzie skarbnik gminy.

- ZARZĄDZENIE NR 104/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

-ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka.

- Dług publiczny Gminy Kobylanka w III kwartale 2017 r. Dług wynosi 9 868 827,49

-Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r Stan na 30 września 2017 Przychody 772 393,99 Rozchody 1 112 335,01

- dwa ogłoszenia o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn
to są działki pomiędzy Osiedlem Zacisze a Osiedlem Ustronie w Morzyczynie.

-ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance Panu Przemysławowi Grucy do czasu powołania dyrektora tej instytucji kultury,  następuje od dnia 04 grudnia 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku.

-Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład zespołu wchodzą
1) Anna Skorofil – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance
– przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiazywania Problemów Alkoholowych
2) Krzysztof Mańkowski - przedstawiciel Komendy Powiatowej w Stargardzie
3) Robert Bartoszewski – przedstawiciel Straży Gminnej w Kobylance
4) Elżbieta Dokudowicz - kurator specjalista rodziny
5) Joanna Huber – Pszczółkowska – pedagog szkolny SP Kobylanka
6) Anna Górniak – pedagog szkolny SP Reptowo
7) Grażyna Siwiec- pedagog szkolny SP Kunowo
8) Zbigniew Grelecki – lekarz Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Kobylance
9) Halina Owczarek- pielęgniarka środowiskowa
10) Irena Staniszewska – pracownik socjalny
11) ks. Paweł Ostrowski – Fundacja ,, Szczecińska”
Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance.

-ZARZĄDZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie nieruchomość =
Niedźwiedź działka 822/7 Księga wieczysta SZ1T/00104955/1 powierzchnia 0,4834ha, działka gruntu W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod usługi sakralne- kościół z funkcją uzupełniającą budynkiem sali parafialnej Wartość 200.000,00 zł, wartość z 99% bonifikatą 200,00 zł Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017r. zostanie udzielona bonifikata w wysokości 99,9 % od ceny nieruchomości.

-ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz z przynależnymi pomieszczeniami i gruntem niezbędnym do korzystania z zabudowań Kobylanka działka 273 KW SZ1T/00031618/4 powierzchnia 0,2954ha Br-RV-0,2954 ul. B.Chrobrego 6 Lokal mieszkalny nr 3wraz z pomieszczeniami przynależnymi Kw SZ1T/ 00119219/8 powierzchnia użytkowa 52,10 udział 1714/10000 cena 66.000,00 zł W przypadku skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu, najemcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 70% przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży.

- Rejestr umów 2017
Odpowiedz
#2
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11-12-2017 - dotyczy rewitalizacji średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej. Jest to koniec postępowania w sprawie rewitalizacji Rekowa. Okres odwołania 14 dni do SKO.
Ukazały się uchwały podjęte na XXXVII sesji RG
- U C H W A Ł A NR XXXVII/254/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok
-U C H W A Ł A NR XXXVII/255/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Kliniska, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kobylanka tą chwałę to powinny obejrzeć jakieś organizacje sprawdzające lasy tak myślę. Głównie w tej uchwale chodzi o to co ma być chronione a gdzie mają sobie wycinać i według mnie bardzo źle, że nikt tego nie przypilnował i nie sprawdził. Interesujcie się choć trochę kochani, co się dzieje w tej naszej gminie. Potem będziecie się denerwować, bo Wam pół lasu wycieli a okazuje się że radni  uchwalają jakieś gnioty a może i nie gnioty, kto ich tam wie? A w ogóle był projekt tej uchwały na BIPie bo sobie nie przypominam? http://www.bip.kobylanka.pl/unzip/5939.dhtml
- U C H W A Ł A NR XXXVII/256/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka - ulicy 8 Marca nadano nazwę 8 Marca
- UCHWAŁA NR XXXVII/257/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną - chodzi o lokal w Kobylance przy ulicy Bolesława Chrobrego 6/3 w wysokości 70 % ceny przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży
- UCHWAŁA NR XXXVII/258/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty, czyli bezprzetargowe zbycie działki oznaczonej geodezyjnie nr 822/7 w obrębie Niedźwiedź, o powierzchni 0,4834 ha stanowiącej własność Gminy Kobylanka na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie w sumie za 200 zł +VAT
- UCHWAŁA NR XXXVII/259/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działce 195 w Jęczydole - służebność ograniczona będzie do terenu niezbędnego dla posadowienia urządzeń energetycznych, tj. słupowej stacji transformatorowej i linii kablowej 15 kV wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji będących na nieruchomości
- UCHWAŁA NR XXXVII/260/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie - tą uchwałę to RG chyba juz trzeci raz uchwala, tak mi się wydaje
- U C H W A Ł A NR XXXVII/261/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Jęczydół - skarga dotyczy zwołania zebrania wiejskiego przez sołtysa niezgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi Jęczydół uznana została za bezzasadną, W uzasadnieniu -termin zebrania musi być między 7 i 14 dni i sołtys sobie sama ustala termin, a nie wtedy gdy żądaja tego mieszkańcy, porządek obrad też sama ustala  a jak mieszkańcom się on nie podoba to moga go sobie zmienić na zebraniu.
- UCHWAŁA NR XXXVII/262/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
W skrócie w roku 2018 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:
1) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 32.000,00 zł.
2) W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży: 40.000,00 zł.
3) W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa i ochrony ludności:  95.000,00 zł.
4) W zakresie działalności na rzecz: integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :2.000,00 zł.
5) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 5.000,00 zł
6) W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz na działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych: 13.500,00 zł.
7) W zakresie ekologii, promocji i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 3.000,00 zł.
- Petycja w sprawie lapidarium w Kobylance wysłana do Wójta ze Szwarcarii podpisana przez 356 osoby z 14 państw


Teraz projekty uchwał nad którymi będą pracować radni na sesji 21 grudnia
- Projekt nr 84 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018 59 stron na początkowej stronie z jakimiś maziajami ala widoczek Skrótowy wyciąg poniżej, po resztę zapraszam na BIP
4. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018
Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2018 roku wyniosą 31.533.150,00 zł. Złożą się na tę sumę:
1) Dochody własne w kwocie 18.002.931,00 zł.
2) Subwencja ogólna w kwocie 5.180.175,00 zł.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.233.080,00 zł.
4) Dotacje rozwojowe10 i środki na inwestycje w kwocie 3.596.964,00 zł.
5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 520.000,00 zł.
5. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018
Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej 40.975.363,36 zł, z tego:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.050.605,46 zł,
 wydatki bieżące w kwocie 6.386.077,17 zł,
 dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.832.328,00 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.260.900,78 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie 17.658.622,00 zł21,
 obsługa długu w kwocie 786.829,95 zł.
6. DEFICYT BUDŻETU
Planowany deficyt budżetu w 2018 roku w kwocie 9.442.213,36 zł, sfinansowany zostanie ze sprzedaży papierów wartościowych i kredytu bankowego.
7. PRZYCHODY
W 2018 r. niezbędne będzie uzupełnienie finansowania budżetu z przychodów. Pierwotnie przewiduje się w tym celu sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.626.104,36 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 1.410.000,00 zł.
8. ROZCHODY
Planuje się, iż w roku 2018 z rozchodów w kwocie 2.593.891,00 zł, pokryte zostaną spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 876.891,00 zł, pożyczek – 370.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.347.000,00 zł.
9. NADWYŻKA OPERACYJNA
Przewidywana w 2018 roku nadwyżka operacyjna wyniesie 4.619.444,64 zł i stanowić będzie 14,64% dochodów ogółem.

- Projekt nr 86/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok - chyba chodzi o dotacje z budżetu, subwencję przedmiotowe
-Projekt nr 87/17 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w związku z zawarciem umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych - umowa Wójta z ENEĄ do wysokości 1 750 000,00 zł
-Projekt nr 88/17 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 - wykaz płatności, których nie można było zapłacić w 2017, bo np budowa sie jeszcze nie skończyla
- Projekt nr 89/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka - zgoda na zawarcie porozumienia z Gminą - Miastem Stargard w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka,
-Projekt nr 90/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół - ulica Modrzewiowa
-Projekt nr 91/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka - Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka, które stanowią własność Gminy Kobylanka lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Kobylanka.
-PROJEKT 92/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie - i znowu zmieniać będa tą uchwałę już nie wiem który raz
-PROJEKT 93/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Motaniec i Reptowo - tu zainteresowanych mieszkańców zapraszam do obejrzenia mapy

Są jeszcze przetargi na sprzedaż dzialek
- 16 stycznia trzy działki w Morzyczynie 1487/3 1487/30 1487/32 działki gruntu Rv4 około 0,7 -0,9 ha cena od 71 do 101 tys.
-16 stycznia trzy działki z Kobylanki  174/6 i (174/7 +175/2) działki gruntu Bp  około 0.,9 ha 66 -70 tys
Odpowiedz
#3
Na początek informuje, że Przewodniczący Ilnicki zdaje się nie dba o systematyczne zamieszczanie informacji publicznej na bipie, bo protokoły sesji pojawiają się z opóźnieniem i w kratkę a Sołtysi nie nalegają na umieszczenie zaległych protokołów z dodatkowych zebrań sołeckich.

ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 108A /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r. czyli kontrola CKiR oraz Biblioteki zwiększyła zakres od 1 lipca 2017

ZARZĄDZENIE NR 108B/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli czyli zmienila się wysokość dotacji i ponoć, jak Wójt podawał na sesji przedszkola mają nawet po kilkanaście tysięcy do zwrotu
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ to samo

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) - wycinka drzew z pobocza drogowego ulicy Jeziornej - urząd bezskutecznie do tej pory poszukuje wykonawcy


ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka -maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kierowników jednostek budżetowych 2720 zł, zastępca 2040 zł
poprzednie brzmienie z 2015 roku
§ 3. 1. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka w wysokości do 160 % najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w załączniku Nr 1 Część B  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych .
2. Ustalam maksymalny poziom dodatku funkcyjnego zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka w wysokości do 120 % najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w załączniku Nr 1 Część B  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka - regulamin wynagradzania, stawki zaszeregowania i wysokość dodatku funkcyjnego - ciekawi mogą sobie poczytać


ZARZĄDZENIE Nr 116/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku czyli wolne 2 stycznia

Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r.

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2018 http://www.bip.kobylanka.pl/strony/zmiany/5972.dhtml
Informator podatnika 2018 http://www.bip.kobylanka.pl/unzip/5973.dhtml
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. http://www.bip.kobylanka.pl/unzip/5968.dhtml
oraz inne dodatki do podjęcia uchwały o przyjęciu budżetu na 2018

Potem uchwały podjęte na sesji brak jest uchwały o nazwie ulicy w Jęczydole
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie - według mnie to albo PCK albo Caritas będzie udostępniało pojemniki na odzież, ale w tym przypadku odpłatnie? Symbolicznie chyba.

2 nabory na stanowiska urzędnicze - ds kultury i sportu i ds oc ppoż i zarz kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok - ciekawe komu jest minus, a kto dostał na plus. czyli uzupełniono niedobory w CkiR, obcięto przedszkolom, jest minus na ochronę zabytków, chyba coś się zmieniło w personelu szkoły o 1-2 osoby

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serii C17 - M17 - Getin Noble Bank przydzielił obligacje w kwocie 3 252 000 zł

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
czyli kto otrzyma lokal socjalny lub z zasobu gminy

ZARZĄDZENIE Nr 121 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. - nowe nabory to nowa organizacja urzędu

ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance - dyrektorem CKiR zostaje Teresa Jasińska od 29.12.2017 do 28.12.2020 Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance oraz program działalności. - mieszkańcy proszą o udostępnienie tych dokumentów

Rejestr umów 2017 http://www.bip.kobylanka.pl/strony/zmiany/5445.dhtml czytajcie rejestr umów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, termin odwołania do chyba 15 stycznia lub 16, bo jedno ukazało sie dwa razy
- dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 57/4, 51/4 w obrębie Cisewo.
- dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 197,873/3, 873/13 w obrębie Motaniec

Oświadczenia majątkowe Gruca Przemyslaw
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości