Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RADA GMINY 2018 - 2023
#1
Na stronie BIP gminy Kobylanka zostało udostępnione oświadczenie majątkowe Pani skarbnik Bożeny HOK.
Dlaczego w części B oświadczenia umieszczono adres zamieszkania oraz adresy posiadanych nieruchomości.
To jest niezgodne z prawem. Kto odpowiada za powyższe niedociągnięcie.
Odpowiedz
#2
a dasie w kobylance

Radni gminy Kobylanka zdecydowali, że w ramach zryczałtowanej opłaty za odbiór odpadów każdej nieruchomości przysługuje tylko jeden 120-litrowy worek na każdą z frakcji. Za zapełnienie kolejnych worków należałoby płacić po 4 złote. Wojewoda unieważnił uchwałę.

• Zapewnienie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązkiem gminy.
• Rada gminy nie jest uprawniona do limitowania ilości odbieranych odpadów w regulaminie czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy.
• Ustawodawca dopuścił możliwość ograniczenia ilości odpadów odbieranych, ale wyłącznie w odniesieniu do odpadów zielonych, opon, odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych.
Rada Gminy Kobylanka podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Rada postanowiła, że usługą dodatkową w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest usługa odbioru odpadów, których ilość wykracza poza limity określone obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylanka. Każdej nieruchomości w myśl ustawy miałby przysługiwać odbiór jednego worka poszczególnych frakcji odpadów o pojemności 120 litrów.
W § 2 tego aktu organ stanowiący określił zasady zamawiania usług dodatkowych przez właściciela nieruchomości, w § 3 wskazał, że odbiór odpadów w ramach usług dodatkowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla poszczególnych frakcji, zaś w §4 ustalił cenę za usługę odbioru dodatkowego worka w wysokości 4 zł.
W ocenie organu nadzoru uchwała ta w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny. Jak tłumaczy wojewoda, w pierwszej kolejności wskazać należy, że rada gminy nie jest uprawniona do limitowania ilości odbieranych odpadów w regulaminie czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy. Zakres przedmiotowy takiego regulaminu został określony w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym brak jest norm zezwalających na ograniczanie.
- Co więcej, dotychczas obowiązujący w Gminie Kobylanka regulamin nie przewiduje żadnych limitów. Rada Gminy, na sesji w dniu 30 maja 2019 r. podjęła co prawda próbę wprowadzenia ograniczenia ilości odpadów komunalnych gromadzonych i odbieranych od właścicieli nieruchomości, ale uchwała w tym przedmiocie została zakwestionowana przez wojewodę w odrębnym postępowaniu nadzorczym.
Organ nadzorczy przypomina także, że zapewnienie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązkiem gminy. Zgodnie bowiem z art. 6r ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.
Wojewoda przypomina, że w art. 6r ust. 3a ustawodawca dopuścił możliwość ograniczenia ilości odpadów odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale wyłącznie w odniesieniu do odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
- Wynika z tego, że nie jest możliwe ograniczenie ilości odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych, czy też innych – poza wymienionymi w tym przepisie - frakcji odpadów gromadzonych selektywnie - podkreślił.
Jak wyjaśnił nie jest uprawnione postanowienie przez Radę Gminy Kobylanka, że dodatkową usługą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest usługa odbioru odpadów, których ilość wykracza poza limity określone regulaminem czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności jeśli to ograniczenie dotyczy selektywnie zbieranych frakcji odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji. Wymienione rodzaje odpadów komunalnych winny być bowiem odbierane przez Gminę Kobylanka w ramach podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w oparciu o deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości.

Co na to Rada Gminy I Pani Wójt.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości